Ekonomia Społeczna w Małopolsce

Rekrutacje bieżące

-

Projekt "Podniesienie kompetencji kadr OWES"

został zakończony 30 czerwca 2023 r.

Szkolenie-Metodyki zwinne w OWES – Scrum, Kanban i facylitacja

Spółdzielnia Socjalna Równość z siedzibą w Krakowie w związku z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji kadr OWES” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

ogłasza nabór na szkolenie wynikające z diagnozy potrzeb Uczestników Projektu w MODULE NR XVIII

„Metodyki zwinne w OWES – Scrum, Kanban i facylitacja”

Szkolenia - Zasady i formy współpracy JST-PES w obszarze realizacji usług społecznych – poziom podstawowy i zaawansowany

Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji kadr OWES” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

ogłasza

NABÓR NA SZKOLENIA NA POZIOMIE PODSTAWOWYM  I ZAAWANSOWANYM DLA PRACOWNIKÓW OWES Z WOJEWÓDZTW: MAŁOPOLSKIEGO, ŚLĄSKIEGO I ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. Zasady i formy współpracy JST-PES w obszarze realizacji usług społecznych.

Zaproszenie na szkolenie: „II Cudzoziemiec (uchodźca) w perspektywie podmiotów ekonomii społecznej - poziom zaawansowany".

Serdecznie zapraszamy pracowników OWES - zainteresowanych tematyką udziału cudzoziemców i uchodźców  w rynku pracy generowanym przez PS – na szkolenie z projektu „Podniesienie kompetencji kadr OWES” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 – 2020,  nr POWR.02.09.00-00-0076/19, pn.: „II Cudzoziemiec (uchodźca) w perspektywie podmiotów ekonomii społecznej - poziom zaawansowany", które poprowadzi Pan Dr Marek Benio oraz Pani Teresa Misina.

Nabór na szkolenie: "Tworzenie Indywidualnych planów reintegracji w PS w świetle nowej ustawy o ekonomii społecznej z uwzględnieniem superwizji profesjonalnego działania - poziom zaawansowany"

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie w związku z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji kadr OWES” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

ogłasza

NABÓR NA SZKOLENIE NA POZIOMIE ZAAWANSOWANYM DLA PRACOWNIKÓW OWES Z WOJEWÓDZTW: MAŁOPOLSKIEGO, ŚLĄSKIEGO I ŚWĘTOKRZYSKIEGO

Tworzenie Indywidualnych planów reintegracji w PS w świetle nowej ustawy o ekonomii społecznej  z uwzględnieniem superwizji profesjonalnego działania - poziom zaawansowany

 

NABÓR NA SZKOLENIE "Cudzoziemiec (uchodźca) w perspektywie podmiotów ekonomii społecznej - poziom podst."

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie w związku z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji kadr OWES” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ogłasza

NABÓR NA SZKOLENIE NA POZIOMIE PODSTAWOWYM DLA PRACOWNIKÓW OWES Z WOJEWÓDZTW: MAŁOPOLSKIEGO, ŚLĄSKIEGO I ŚWĘTOKRZYSKIEGO: "Cudzoziemiec (uchodźca) w perspektywie podmiotów ekonomii społecznej - poziom podstawowy".​​​

Spotkanie sieciujące, 3-4 kwietnia 2023 r.

Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji kadr OWES” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

ogłasza

NABÓR NA SPOTKANIE SIECIUJĄCE  DLA PRACOWNIKÓW OWES Z WOJEWÓDZTW: MAŁOPOLSKIEGO, ŚLĄSKIEGO I ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. „Rozwój usług wsparcia ekonomii społecznej na terenach wiejskich w kontekście współpracy OWES - LGD”.

Szkolenie-Cudzoziemiec (uchodźca) w perspektywie podmiotów ekonomii społecznej - poziom podstawowy

INFORMACJA

PRZEDŁUŻENIE NABORU NA SZKOLENIA

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie w związku z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji kadr OWES” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

ogłasza

PRZEDŁUŻENIE NABORU NA SZKOLENIE NA POZIOMIE PODSTAWOWYM I ZAAWANSOWANYM DLA PRACOWNIKÓW OWES  Z WOJEWÓDZTW: MAŁOPOLSKIEGO, ŚLĄSKIEGO I ŚWĘTOKRZYSKIEGO

do dnia 31 marca 2023r. do godz. 15.00

Poziom podstawowy: Cudzoziemiec (uchodźca) w perspektywie podmiotów ekonomii społecznej  - poziom podstawowy


SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

Wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą elektroniczną w formie skanu na adres: barbara.sordyl-lipnicka@upjp2.edu.pl oraz w wersji papierowej na adres: 31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3.

Uwaga! 

Osoby, które dotychczas brały udział w szkoleniach organizowanych przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, wypełniają jedynie części  I – III.

 

Szkolenie - Tworzenie Indywidualnych planów reintegracji w PS w świetle nowej ustawy o ekonomii społecznej z uwzględnieniem agresji u uczestnika planu- poziom podstawowy

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie w związku z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji kadr OWES” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

ogłasza

NABÓR NA SZKOLENIE NA POZIOMIE PODSTAWOWYM DLA PRACOWNIKÓW OWES Z WOJEWÓDZTW: MAŁOPOLSKIEGO, ŚLĄSKIEGO I ŚWĘTOKRZYSKIEGO

Tworzenie Indywidualnych planów reintegracji w PS w świetle nowej ustawy o ekonomii społecznej z uwzględnieniem agresji u uczestnika planu- poziom podstawowy 

Szkolenie: „Wykorzystanie społecznej odpowiedzialności biznesu dla rozwoju inicjatyw ekonomii społecznej w środowisku lokalnym. ”

Spółdzielnia Socjalna Równość z siedzibą w Krakowie w związku z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji kadr OWES” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

ogłasza nabór na szkolenie w Module tematycznym z zakresu Prawa Zamówień Publicznych, poziom podstawowy w MODULE NR XIII.1

Szkolenie-„Kontrola postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w świetle ustawy PZP”

Spółdzielnia Socjalna Równość z siedzibą w Krakowie w związku z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji kadr OWES” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

ogłasza nabór na szkolenie:

„Kontrola postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w świetle ustawy PZP”

Szkolenie - Zasady prowadzenia spółdzielni uczniowskich – niezbędnik edukatora.

Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji kadr OWES” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

ogłasza

NABÓR NA SZKOLENIE NA POZIOMIE ZAAWANSOWANYM  DLA PRACOWNIKÓW OWES Z WOJEWÓDZTW: MAŁOPOLSKIEGO, ŚLĄSKIEGO
I ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. Zasady prowadzenia spółdzielni uczniowskich – niezbędnik edukatora.

Szkolenie-Wdrażanie w PES wymogów ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji kadr OWES” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

ogłasza

NABÓR NA SZKOLENIE NA POZIOMIE PODSTAWOWYM  DLA PRACOWNIKÓW OWES Z WOJEWÓDZTW: MAŁOPOLSKIEGO, ŚLĄSKIEGO
I ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. Wdrażanie w PES wymogów ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Spotkanie sieciujące, 25-26 października 2022 r.

Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji kadr OWES” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

ogłasza

NABÓR NA SPOTKANIE SIECIUJĄCE  DLA PRACOWNIKÓW OWES Z WOJEWÓDZTW: MAŁOPOLSKIEGO, ŚLĄSKIEGO I ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
pn. „Doświadczenia obecnej perspektywy w świetle projektowania nowego systemu wsparcia ES w regionach”.

Praca z klientem w trudnej sytuacji a skuteczne wsparcie reintegracyjne z wykorzystaniem elementów metody Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach – poziom podstawowy i zaawansowany.

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie w związku z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji kadr OWES” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

ogłasza

NABÓR NA SZKOLENIE NA POZIOMIE PODSTAWOWYM DLA PRACOWNIKÓW OWES                                                  Z WOJEWÓDZTW: MAŁOPOLSKIEGO, ŚLĄSKIEGO I ŚWĘTOKRZYSKIEGO

  1. Praca z klientem w trudnej sytuacji a skuteczne wsparcie reintegracyjne z wykorzystaniem elementów metody Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach - poziom podstawowy
  2. Praca z klientem w trudnej sytuacji a skuteczne wsparcie reintegracyjne z wykorzystaniem elementów metody Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach – poziom zaawansowany

Przedłużenie naboru, zmiana terminu i formy szkolenia: "Wsparcie reintegracyjne w procesie zarządzania konfliktem i zmianą w PS w oparciu o mediacje i negocjacje"

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie w związku z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji kadr OWES” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

ogłasza

PRZEDŁUŻENIE NABORU NA SZKOLENIE NA POZIOMIE PODSTAWOWYM DLA PRACOWNIKÓW OWES Z WOJEWÓDZTW: MAŁOPOLSKIEGO, ŚLĄSKIEGO I ŚWĘTOKRZYSKIEGO

  • Wsparcie reintegracyjne w procesie zarządzania konfliktem i zmianą w PS w oparciu o mediacje i negocjacje – poziom podstawowy

  • Wsparcie reintegracyjne w procesie zarządzania konfliktem i zmianą w PS w oparciu o mediacje i negocjacje – poziom zaawansowany

Wsparcie reintegracyjne w procesie zarządzania konfliktem i zmianą w PS w oparciu o mediacje i negocjacje - poziom podstawowy i zaawansowany

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie w związku z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji kadr OWES” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

ogłasza

NABÓR NA SZKOLENIE NA POZIOMIE PODSTAWOWYM DLA PRACOWNIKÓW OWES Z WOJEWÓDZTW: MAŁOPOLSKIEGO, ŚLĄSKIEGO I ŚWĘTOKRZYSKIEGO
  • Wsparcie reintegracyjne w procesie zarządzania konfliktem i zmianą w PSw oparciu o mediacje i negocjacje – poziom podstawowy
  • Wsparcie reintegracyjne w procesie zarządzania konfliktem i zmianą w PSw oparciu o mediacje i negocjacje – poziom zaawansowany

Szkolenie-Rozwój innowacyjnych produktów i usług w PS – narzędzia biznesowe i dobre praktyki.

Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji kadr OWES” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

ogłasza

NABÓR NA SZKOLENIE NA POZIOMIE ZAAWANSOWANYM  DLA PRACOWNIKÓW OWES Z WOJEWÓDZTW: MAŁOPOLSKIEGO, ŚLĄSKIEGO I ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. Rozwój innowacyjnych produktów i usług w PS – narzędzia
biznesowe i dobre praktyki.

UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU NABORU!

Szkolenie-Promocja i sprzedaż produktów/usług PES. Budowanie pozytywnej marki PES i instrumenty zarządzania sprzedażą

Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji kadr OWES” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

ogłasza

NABÓR NA SZKOLENIE NA POZIOMIE PODSTAWOWYM  DLA PRACOWNIKÓW OWES Z WOJEWÓDZTW: MAŁOPOLSKIEGO, ŚLĄSKIEGO I ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. Promocja i sprzedaż produktów/usług PES. Budowanie pozytywnej marki PES i instrumenty zarządzania sprzedażą.

Spotkanie sieciujące, 22-23 marca 2022 r.

Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji kadr OWES” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

ogłasza

NABÓR NA SPOTKANIE SIECIUJĄCE  DLA PRACOWNIKÓW OWES Z WOJEWÓDZTW: MAŁOPOLSKIEGO, ŚLĄSKIEGO I ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. „Tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych”.

Szkolenia: Prawo zamówień publicznych

Spółdzielnia Socjalna Równość z siedzibą w Krakowie w związku z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji kadr OWES” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

ogłasza nabór na szkolenie:

Prawo zamówień publicznych:

POZIOM PODSTAWOWY: Diagnoza potencjału JST w zakresie możliwości wdrożenia społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych.

 

POZIOM ZAAWANSOWANY: Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwzględnieniem aspektów społecznych. Przygotowanie i realizacja zamówień "in house"

Szkolenia - Rola animatora OWES w procesach rewitalizacyjnych na obszarach wiejskich – specyfika i instrumenty oddziaływania na rozwój obszarów wiejskich oraz Team building – budowanie i maksymalizacja wykorzystania potencjału grupy

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie w związku z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji kadr OWES” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

ogłasza przedłużenie naboru do 20 marca do godz. 15:00

NA SZKOLENIE NA POZIOMIE PODSTAWOWYM DLA PRACOWNIKÓW OWES Z WOJEWÓDZTW: MAŁOPOLSKIEGO, ŚLĄSKIEGO I ŚWĘTOKRZYSKIEGO

Poziom podstawowy: Rola animatora OWES w procesach rewitalizacyjnych na obszarach wiejskich – specyfika i instrumenty oddziaływania na rozwój obszarów wiejskich

Poziom zaawansowany: Team building – budowanie i maksymalizacja wykorzystania potencjału grupy

 

Szkolenia - Wsparcie reintegracyjne w procesie zarządzania konfliktem i zmianą w PS oraz Komplementarność działań reintegracyjnych w PS i indywidualnych planów reintegracji – aspekty organizacyjne dotyczące wdrożenia działań reintegracyjnych w PS

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie w związku z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji kadr OWES” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

ogłasza

przedłużenie naboru NA SZKOLENIE NA POZIOMIE PODSTAWOWYM DLA PRACOWNIKÓW OWES Z WOJEWÓDZTW: MAŁOPOLSKIEGO, ŚLĄSKIEGO I ŚWĘTOKRZYSKIEGO

do 20 marca 2022 r. do godz. 15:00

Poziom podstawowy: Wsparcie reintegracyjne w procesie zarządzania konfliktem i zmianą w PS

Poziom zaawansowany: Komplementarność działań reintegracyjnych w PS i indywidualnych planów reintegracji – aspekty organizacyjne dotyczące wdrożenia działań reintegracyjnych w PS

Szkolenie-Metodyki zarządzania przedsiębiorstwem oparte na koncepcjach Service Design oraz Customer Development i Lean Management – recepcja dla sektora ES.

Spółdzielnia Socjalna Równość z siedzibą w Krakowie w związku z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji kadr OWES” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

ogłasza nabór na szkolenie:

Pn. Metodyki zarządzania przedsiębiorstwem oparte na koncepcjach Service Design oraz Customer Development i Lean Management – recepcja dla sektora ES.

Szkolenie-Deinstytucjonalizacja usług społecznych jako szansa dla rozwoju przedsiębiorczości społecznej

Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji kadr OWES” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

ogłasza

NABÓR NA SZKOLENIE NA POZIOMIE ZAAWANSOWANYM  DLA PRACOWNIKÓW OWES Z WOJEWÓDZTW: MAŁOPOLSKIEGO, ŚLĄSKIEGO
I ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn.
Deinstytucjonalizacja usług społecznych jako szansa dla rozwoju przedsiębiorczości społecznej

Szkolenie-Zasady i formy współpracy jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów ekonomii społecznej w obszarze realizacji usług społecznych. Rola Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w tworzeniu i działaniu Centrów Usług Społecznych

Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji kadr OWES” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

ogłasza

NABÓR NA SZKOLENIE NA POZIOMIE PODSTAWOWYM  DLA PRACOWNIKÓW OWES Z WOJEWÓDZTW: MAŁOPOLSKIEGO, ŚLĄSKIEGO
I ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn.
Zasady i formy współpracy JST-PES w obszarze realizacji usług społecznych. Rola OWES w tworzeniu Centrów Usług Społecznych.

Szkolenie-Narzędziownik doradcy biznesowego OWES – przegląd dostępnych instrumentów planowania rozwoju PES/PS.

Spółdzielnia Socjalna Równość z siedzibą w Krakowie w związku z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji kadr OWES” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

ogłasza

NABÓR NA SZKOLENIA NA POZIOMIE PODSTAWOWYM DLA PRACOWNIKÓW OWES Z WOJEWÓDZTW: MAŁOPOLSKIEGO, ŚLĄSKIEGO I ŚWĘTOKRZYSKIEGO

Pn. VII.1. Narzędziownik doradcy biznesowego OWES – przegląd dostępnych instrumentów planowania rozwoju PES/PS.

UWAGA! ZMIANA TERMINÓW SZKOLENIA!!!

Spotkanie sieciujące - 12-13 października 2021 r.

Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji kadr OWES” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

ogłasza

NABÓR NA SPOTKANIE SIECIUJĄCE  DLA PRACOWNIKÓW OWES Z WOJEWÓDZTW: MAŁOPOLSKIEGO, ŚLĄSKIEGO I ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
pn. „Współpraca przedsiębiorstw społecznych z biznesem – biznes w służbie człowiekowi”.

Ogólnopolskie Spotkanie Sieciujące Kierowników OWES "Ekonomia Społeczna w perspektywie jutra"

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie zaprasza na wydarzenie sieciujące-konferencję naukowo-szkoleniowo-praktyczną pt. "Ekonomia Społeczna w perspektywie jutra", które odbędzie się w dniach 8-9 września br. w formule online.

Spotkanie sieciujące - 22-23 czerwca 2021 r.

Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji kadr OWES” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

ogłasza

NABÓR NA SPOTKANIE SIECIUJĄCE  DLA PRACOWNIKÓW OWES Z WOJEWÓDZTW: MAŁOPOLSKIEGO, ŚLĄSKIEGO I ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
pn. „
Przemysł kreatywny i kultura w ekonomii społecznej”.

UWAGA! Przedłużamy termin nadsyłania zgłoszeń do 15 czerwca do godz. 16:00!!!

Szkolenie-Nowe podmioty w sektorze ekonomii społecznej. Możliwości rozwoju Zakładów Pracy Chronionej i Kół Gospodyń Wiejskich.

Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji kadr OWES” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

ogłasza

NABÓR NA SZKOLENIE NA POZIOMIE ZAAWANSOWANYM  DLA PRACOWNIKÓW OWES Z WOJEWÓDZTW: MAŁOPOLSKIEGO, ŚLĄSKIEGO I ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. Nowe podmioty w sektorze ES. Możliwości rozwoju Zakładów Pracy Chronionej i Kół Gospodyń Wiejskich.

Szkolenie - Rola CIS, KIS, WTZ i ZAZ w systemie aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym opartym o instrumenty ES.

Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji kadr OWES” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

ogłasza

NABÓR NA SZKOLENIE NA POZIOMIE PODSTAWOWYM DLA PRACOWNIKÓW OWES Z WOJEWÓDZTW: MAŁOPOLSKIEGO, ŚLĄSKIEGO I ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. Rola CIS, KIS, WTZ i ZAZ w systemie aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym opartym o instrumenty ES.

Szkolenie - "Narzędzia pracy animatora OWES - instrumenty diagnozy i planowania lokalnego" oraz "Rozwój społecznościowy oparty na zasobach (model ABCD) oraz rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS/Leader)"

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie w związku z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji kadr OWES” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Przedłuża do 12 marca 2021r. do godz. 12.00

NABÓR NA SZKOLENIE NA POZIOMIE PODSTAWOWYM DLA PRACOWNIKÓW OWES
Z WOJEWÓDZTW: MAŁOPOLSKIEGO, ŚLĄSKIEGO I ŚWĘTOKRZYSKIEGO

pn. „Narzędzia pracy animatora OWES - instrumenty diagnozy i planowania lokalnego”

oraz

pn. "Rozwój społecznościowy oparty na zasobach (model ABCD) oraz rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS/Leader)”

W ramach komplementarnej ścieżki edukacyjnej rekomendujemy uczestnictwo w obu szkoleniach (Poziom Podstawowy oraz Poziom Zaawansowany). Prosimy o wyraźne zaznaczenie w formularzu czy zgłoszenie jest na obydwa poziomy, czy tylko jeden wybrany poziom.

Osoby zainteresowane szkoleniem, proszone są o przesyłanie dokumentów rekrutacyjnych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: barbara.sordyl-lipnicka@upjp2.edu.pl.

W ramach komplementarnej ścieżki edukacyjnej rekomendujemy uczestnictwo w obu szkoleniach (Poziom Podstawowy oraz Poziom Zaawansowany). Prosimy o wyraźne zaznaczenie w formularzu czy zgłoszenie jest na obydwa poziomy, czy tylko jeden wybrany poziom.

Szkolenia z modułu Doradztwo z Zakresu Prawa Zamówień Publicznych

Spółdzielnia Socjalna Równość z siedzibą w Krakowie w związku z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji kadr OWES” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

ogłasza

NABÓR NA SZKOLENIA NA POZIOMIE PODSTAWOWYM I ZAAWANSOWANYM DLA PRACOWNIKÓW OWES Z WOJEWÓDZTW: MAŁOPOLSKIEGO, ŚLĄSKIEGO I ŚWĘTOKRZYSKIEGO

pn. Rynek zamówień publicznych w kontekście ubiegania się o zamówienia publiczne przez PES (z uwzględnieniem nowelizacji ustawy PZP) - POZIOM PODSTAWOWY

pn. Aspekty praktyczne dotyczące przygotowania oferty PES dla celów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - oraz POZIOM ZAAWANSOWANY

Szkolenie-Modele organizacyjne PES

Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji kadr OWES” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

ogłasza

ZAMKNIĘTY NABÓR NA SZKOLENIE NA POZIOMIE PODSTAWOWYM DLA PRACOWNIKÓW OWES Z WOJEWÓDZTW: MAŁOPOLSKIEGO, ŚLĄSKIEGO I ŚWĘTOKRZYSKIEGO pn. „Modele organizacyjne PES".

Nabór adresowany jest do osób, które znalazły się na liście rezerwowej lub przesłały zgłoszenie po terminie określonym w naborze z 28 października 2020 r.

UWAGA-NOWE TERMINY SZKOLEŃ!!!

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie w związku z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji kadr OWES” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Informuje o zmianach w terminach szkoleń: „Narzędzia pracy specjalisty ds. reintegracji - instrumenty integracji społeczno-zawodowej” oraz „Narzędzia analizy potrzeb i monitoringu efektów działań reintegracyjnych w PS” .

Szkolenie-Narzędzia analizy potrzeb i monitoringu efektów działań reintegracyjnych w PS-ponowny nabór

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie w związku z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji kadr OWES” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

z uwagi na brak możliwości utworzenia regulaminowej grupy szkoleniowej przedłuża

NABÓR NA SZKOLENIE NA POZIOMIE ZAAWANSOWANYM DLA PRACOWNIKÓW OWES
Z WOJEWÓDZTW: MAŁOPOLSKIEGO, ŚLĄSKIEGO I ŚWĘTOKRZYSKIEGO pn. „Narzędzia analizy potrzeb i monitoringu efektów działań reintegracyjnych w PS

do 1 lutego 2021 r.

Szkolenie - Narzędzia pracy specjalisty ds. reintegracji - instrumenty integracji społeczno-zawodowej - ponowny nabór

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie w związku z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji kadr OWES” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

z uwagi na brak możliwości utworzenia regulaminowej grupy szkoleniowej przedłuża

NABÓR NA SZKOLENIE NA POZIOMIE PODSTAWOWYM DLA PRACOWNIKÓW OWES
Z WOJEWÓDZTW: MAŁOPOLSKIEGO, ŚLĄSKIEGO I ŚWĘTOKRZYSKIEGO pn. „
Narzędzia pracy specjalisty ds. reintegracji - instrumenty integracji społeczno-zawodowej”

do 1 lutego 2021 r.

Szkolenie-Narzędzia analizy potrzeb i monitoringu efektów działań reintegracyjnych w PS

Z uwagi na brak odpowiedniej liczby zgłoszeń, nabór na szkolenie zostaje powtórzony. Informacja o naborze powyżej.

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie w związku z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji kadr OWES” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Ogłasza

NABÓR NA SZKOLENIE NA POZIOMIE ZAAWANSOWANYM DLA PRACOWNIKÓW OWES Z WOJEWÓDZTW: MAŁOPOLSKIEGO, ŚLĄSKIEGO I ŚWĘTOKRZYSKIEGO pn. „Narzędzia analizy potrzeb i monitoringu efektów działań reintegracyjnych w PS”

Szkolenie- Narzędzia pracy specjalisty ds. reintegracji - instrumenty integracji społeczno-zawodowej

Z uwagi na brak odpowiedniej liczby zgłoszeń, nabór na szkolenie zostaje powtórzony. Informacja o naborze powyżej.

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie w związku z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji kadr OWES” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

przedłuża

NABÓR NA SZKOLENIE NA POZIOMIE PODSTAWOWYM DLA PRACOWNIKÓW OWES Z WOJEWÓDZTW: MAŁOPOLSKIEGO, ŚLĄSKIEGO I ŚWĘTOKRZYSKIEGO pn. „Narzędzia pracy specjalisty ds. reintegracji - instrumenty integracji społeczno-zawodowej”

do 4 stycznia 2021r.

Osoby zainteresowane szkoleniem, proszone są o przesyłanie dokumentów rekrutacyjnych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: barbara.sordyl-lipnicka@upjp2.edu.pl.

Szkolenie-Finanse i księgowość w PES. Rachunkowość zarządcza i controlling finansowy na usługach ekonomii społecznej.

Spółdzielnia Socjalna Równość z siedzibą w Krakowie w związku z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji kadr OWES” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

ogłasza

NABÓR NA SZKOLENIE NA POZIOMIE PODSTAWOWYM DLA PRACOWNIKÓW OWES Z WOJEWÓDZTW: MAŁOPOLSKIEGO, ŚLĄSKIEGO I ŚWĘTOKRZYSKIEGO pn. „Finanse i księgowość w PES. Rachunkowość zarządcza i controlling finansowy na usługach ekonomii społecznej."

Szkolenie - Kompleksowa ścieżka aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w oparciu o instrumenty es

Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji kadr OWES” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

ogłasza

NABÓR NA SZKOLENIE NA POZIOMIE ZAAWANSOWANYM DLA PRACOWNIKÓW OWES Z WOJEWÓDZTW: MAŁOPOLSKIEGO, ŚLĄSKIEGO
I ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. „Kompleksowa ścieżka aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w oparciu o instrumenty es”.

Szkolenie-Możliwości montażu finansowego w procesie tworzenia nowych miejsc pracy w PS i rozwoju PES/PS

Spółdzielnia Socjalna Równość z siedzibą w Krakowie w związku z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji kadr OWES” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

ogłasza

NABÓR NA SZKOLENIE NA POZIOMIE PODSTAWOWYM DLA PRACOWNIKÓW OWES Z WOJEWÓDZTW: MAŁOPOLSKIEGO, ŚLĄSKIEGO I ŚWĘTOKRZYSKIEGO pn. „Możliwości montażu finansowego w procesie tworzenia nowych miejsc pracy w PS i rozwoju PES/PS"

Szkolenie - Modele organizacyjne PES

Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji kadr OWES” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

ogłasza

NABÓR NA SZKOLENIE NA POZIOMIE PODSTAWOWYM DLA PRACOWNIKÓW OWES Z WOJEWÓDZTW: MAŁOPOLSKIEGO, ŚLĄSKIEGO I ŚWĘTOKRZYSKIEGO pn. „Modele organizacyjne PES".

Spotkanie sieciujące 23-24.09.2020 r.

Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji kadr OWES” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

ogłasza

NABÓR NA SPOTKANIE SIECIUJĄCE POŁĄCZONE Z WIZYTĄ STUDYJNĄ DLA PRACOWNIKÓW OWES Z WOJEWÓDZTW: MAŁOPOLSKIEGO, ŚLĄSKIEGO I ŚWĘTOKRZYSKIEGO pn. „Tworzenie inicjatyw ekonomii społecznej bazujących na lokalnym potencjale".

x
Słowa krótsze niż 4 znaki oraz spójniki nie są brane pod uwagę podczas wyszukiwania
Wyniki: 0
sortuj wg:
najnowsze
najstarsze

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się