Ekonomia Społeczna w Małopolsce

O Komitecie

Małopolski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej (MKRES)

Organ złożony z przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, samorządu województwa i samorządów lokalnych, a także administracji rządowej, przedstawicieli nauki, biznesu, mediów, który pełni funkcję konsultacyjno - doradczą i współpracuje z Województwem Małopolskim w działaniach na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

 

Małopolski Pakt wprowadzeniem dla Komitetu

12 marca 2008 roku w Krakowie przedstawiciele sektora publicznego (w tym m.in. samorządu Województwa Małopolskiego), sektora pozarządowego i prywatnego oraz przedstawiciele nauki podpisali Małopolski Pakt na rzecz Ekonomii Społecznej – pierwsze w Polsce regionalne porozumienie na rzecz sektora ekonomii społecznej. Celem Paktu było wypracowywanie ram instytucjonalnych i prawnych umożliwiających rozwój podmiotów ekonomii społecznej, pozwalających na bliższą współpracę podmiotów zaangażowanych w rozwój ekonomii społecznej również w ramach wspólnie realizowanych projektów i przedsięwzięć z tego zakresu oraz wypracowanie rozwiązań formalnoprawnych służących rozwojowi sektora. Od samego początku Małopolski Pakt pełnił funkcje opiniodawcze, doradcze oraz inicjujące różnorodne inicjatywy, głównie badawcze, prawne i w zakresie regionalnego systemu wsparcia. Niemal od początku zorganizowane zostały grupy robocze (ds. monitoringu, prawna, ds. systemu wsparcia ekonomii społecznej i marketingowa), w obrębie których odbywały się podstawowe prace związane z wypracowywaniem rekomendacji czy wypracowywaniem konkretnych produktów. Forum Małopolskiego Paktu służyło zaś prezentacji wypracowanych efektów, zbieraniu opinii, uwag i rekomendacji dotyczących konkretnych produktów oraz wyznaczaniu planów.

Doświadczenia funkcjonowania Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej wskazywały na potrzebę instytucjonalizacji koordynacji działań w zakresie współpracy sektora publicznego i obywatelskiego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Biorąc pod uwagę niemal 7 lat działalności Małopolskiego Paktu i zbieżność jego celów z celami Regionalnych Komitetów Rozwoju Ekonomii Społecznej, wskazanymi a Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej, działalność Komitetu jest kontynuacją działań Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej.

 

Lata 2015-2019 – pierwsza kadencja Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

W dniu 26 lutego 2015 roku Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr 224/15 powołał Małopolski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej I kadencji. Komitet liczył 30 Członków, reprezentujących samorząd województwa i samorządy lokalne, a także przedstawicieli sektora ekonomii społecznej, nauki oraz biznesu. W ramach Komitetu działo sześć grup roboczych, wśród nich: grupa ds. systemu wsparcia ekonomii społecznej, ds. badań i monitoringu, ds. marketingu, ds. uspołeczniania zadań, ds. przedsiębiorstw społecznych oraz ds. podmiotów reintegracyjnych.

Podczas pierwszej kadencji Komitet szczególnie angażował się w wypełnianie funkcji konsultacyjnej w odniesieniu do dokumentów strategicznych, programowych, legislacyjnych i finansowych mających związek z ekonomią społeczną. Dzięki współpracy Członków Komitetu, a także przy udziale innych osób zainteresowanych – przede wszystkim przedstawicieli małopolskich podmiotów ekonomii społecznej opracowywano rekomendacje i stanowiska m.in. w zakresie ustawy o realizowaniu usług społecznych przez CUS, projektu Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, ustawy o spółdzielniach socjalnych, ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", wytycznych CT9, czy materiału dotyczącego przyszłości ekonomii społecznej w perspektywie finansowej 2021-2027 EFS+.

 

Lata 2020-2023  - druga kadencja Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

Uchwałą 352/2020 Zarządu Województwa Małopolskiego został przyjęty Regulamin Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej II kadencji. Natomiast skład osobowy Komitetu został powołany Zarządzeniem nr 49/2020 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 7 maja 2020 r.  

Jedynym z kluczowych zadań komitetu było opracowywanie dokumentów strategicznych i wdrożeniowych w zakresie rozwoju ekonomii społecznej. Na okres II kadencji komitetu przypadło bardzo istotne działanie w tej sferze – opracowanie Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, który stanowi najważniejszy dokument województwa wyznaczający główne cele i działania na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej do 2030 roku, przy tym uwzględniający regionalną specyfikę i uwarunkowania.

Czas II kadencji MKRES to też intensywne prace, jakie toczyły się na forum ogólnopolskim w sferze legislacji. Małopolski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej aktywnie włączał się w te działania. W ramach grupy prawnej dokonano analizy i opracowano stanowiska zwierające uwagi do projektu ustawy o ekonomii społecznej, Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz założeń do Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Małopolski Zachodniej.

Komitet działał również na rzecz upowszechniania dobrych praktyk ekonomii społecznej. Na szczególne podkreślenie w tym zakresie zasługuje Konkurs Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej, w ramach którego począwszy od 2020 roku prezydium komitetu włączało dodatkowe inicjatywy, mające na celu uhonorowanie istotnych w danym roku przedsięwzięć i dobrych praktyk małopolskiej ekonomii społecznej.

 

Małopolski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2023-2026

Zapisy ustawy o ekonomii społecznej wprowadziły obowiązek powołania nowego składu osobowego regionalnego komitetu rozwoju ekonomii społecznej w terminie 6 miesięcy od wejścia w życie wspomnianej ustawy. W związku z powyższym zostało powołane nowe gremium, które skupia przedstawicieli instytucji i organizacji wskazanych w ustawie.
 

W skład MKRES na lata 2023-2026 wchodzi 36 Członków oraz 4 Członków Wspierających, w tym przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów ekonomii społecznej, związków spółdzielczych, instytutów badawczych, uczelni, związków zawodowych, organizacji pracodawców, a także reprezentacji Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Wojewody.

Zasady działalności MKRES zostały ustalone w ramach regulaminu  przyjętego Uchwałą nr 430/23 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie Regulaminu Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Skład osobowy MKRES został przyjęty Zarządzeniem Marszałka WM Nr 45/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r.

 

 

DODATKOWE INFORMACJE:
Maria Brzeziak 
tel.: (+48 12) 422 06 36 | w. 26 
e-mail: mbrzeziak@rops.krakow.pl

x
Słowa krótsze niż 4 znaki oraz spójniki nie są brane pod uwagę podczas wyszukiwania
Wyniki: 0
sortuj wg:
najnowsze
najstarsze

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się