Ekonomia Społeczna w Małopolsce

Badanie potrzeb szkoleniowych

Diagnoza potrzeb szkoleniowych i doradczych pracowników OWES stanowić będzie podstawę do opracowania dedykowanego programu działań szkoleniowo-doradczych, odpowiadającego aktualnemu i realnemu zapotrzebowaniu obiorców projektu. 

Diagnozie poddane zostaną potrzeby szkoleniowo-doradcze pracowników OWES przede wszystkim w obszarach:

  • wsparcia biznesowego PS, w tym w szczególności dla istniejących PS,
  • wsparcia udziału PS w zamówieniach publicznych,
  • wsparcia PS w zakresie działań reintegracyjnych (diagnoza i tworzenie planu reintegracji dla PS, tworzenie IPR dla pracowników PS),
  • animacji współpracy lokalnej na rzecz ES, w tym z JST na rzecz włączenia PES w realizację usług społecznych,
  • zarządzania organizacją wsparcia.

Badanie realizowane będzie za pomocą trzech technik badawczych: analizy danych zastanych (desk research), badania ankietowego oraz wywiadów pogłębionych. Uzupełniający charakter będzie miała metoda obserwacyjna.

Badanie ankietowe zostanie przeprowadzone z wykorzystaniem metodologii CAWI, tj. wspomaganego komputerowo wywiadu. Opracowane zostaną kwestionariusze ankiety odrębnie dla każdego z typów stanowisk pracowników OWES. Podstawę dla pytań badawczych w kwestionariuszu stanowić będą wymogi w zakresie realizacji wsparcia dla PES określonych w wytycznych oraz w standardach świadczenia usług OWES, a także wnioski z badania desk research.

Wywiady pogłębione z kierownikami OWES oparte będą na kwestionariuszu wywiadu, tożsamym dla każdego z regionów objętych projektem. Podstawę dla pytań badawczych w kwestionariuszu stanowić będą wnioski z badania desk research oraz wnioski z badania ankietowego pracowników OWES.

Planowane jest ponadto zastosowanie techniki obserwacji uczestniczącej (niekontrolowanej) w przypadku badania bieżących potrzeb uczestników projektu, odgrywającego istotną rolę w momencie aktualizacji potrzeb szkoleniowo-doradczych OWES.

Na podstawie badania opracowane będą dwa raporty dotyczące analizy potrzeb szkoleniowych i doradczych. Pierwszy z nich, przygotowany przed rozpoczęciem działań szkoleniowo-doradczych, stanowić będzie podstawę programowania działań szkoleniowo-doradczych. Drugi, opracowany po zakończeniu I etapu działań szkoleniowo-doradczych, będzie narzędziem służącym do aktualizacji programu szkoleń, tak aby ostateczna oferta projektu „Podniesienie kompetencji kadr OWES” w możliwie najwyższym stopniu stanowiła odpowiedź na wyzwania i bariery stojące przed OWES .

Poszczególnym modułom szkoleniowo-doradczym w projekcie towarzyszyć będzie bieżąca analiza potrzeb szkoleniowych i ewaluacja efektów szkoleń. W tym celu ROPS w Krakowie opracuje narzędzie badawcze służące ocenie efektywności i jakości otrzymanego wsparcia.  

 

x
Słowa krótsze niż 4 znaki oraz spójniki nie są brane pod uwagę podczas wyszukiwania
Wyniki: 0
sortuj wg:
najnowsze
najstarsze

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się