Ekonomia Społeczna w Małopolsce

Przedsiębiorstwa społeczne

Zgodnie z ustawą o ekonomii społecznej z dnia 5 sierpnia 2022 r. podmioty ekonomii społecznej mogą ubiegać się o status przedsiębiorstwa społecznego. Na dzień 11 lipca 2023 r., w Małopolsce funkcjonowało 20 podmiotów posiadających status przedsiębiorstwa społecznego. Baza przedsiębiorstw społecznych dostępna jest na stronie Rejestry jednostek pomocy społecznej, prowadzonej przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. 

Poniżej znajdują się podstawowe informacje związane z uzyskaniem statusu PS.

Zasady przyznawania statusu

Tryb:

 • na wniosek,
 • postępowanie administracyjne (KPA) – decyzja wojewody właściwego ze względu na siedzibę wnioskodawcy – art. 12 ust. 1 (organem wyższego stopnia - Minister Rodziny i Polityki Społecznej).

Wzór wniosku nie jest określony rozporządzeniem. Przepisy regulują co ma się znaleźć we wniosku:

 • nazwa i forma prawna,
 • adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności,
 • NIP, REGON, KRS/inna ewidencja,
 • określenie celu działalności (reintegracyjna, usługowa),
 • przedmiot działalności dominującej,
 • inne dokumenty potwierdzające spełnianie przesłanek (np. statut, umowa spółki, uchwały, regulaminy).

Podmioty uprawnione do składania wniosku o status PS:

 • spółdzielnia socjalna,
 • spółdzielnia pracy,
 • spółdzielnie produkcji rolnej tj. rolnicze spółdzielnie produkcyjne oraz inne spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną. Do katalogu tego nie wchodzą spółdzielnie kółek rolniczych (usług rolniczych)
 • organizacja pozarządowa (w tym fundacje, stowarzyszenia),
 • kościelna osoba prawna,
 • spółki non-profit (akcyjne i z o.o.),
 • klub sportowy,
 • jednostka tworząca Centrum Integracji Społecznej, Klub Integracji Społecznej, Warsztat Terapii Zajęciowej, Zakład Aktywności Zawodowej.

Warunki uzyskania statusu wynikające z ustawy o ekonomii społecznej:

 • prowadzenie działalności: odpłatnej pożytku publicznego, gospodarczej lub innej działalności odpłatnej – art. 3 ust. 1,
 • działanie w celu reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub realizację usług społecznych – art. 4 ust. 1,
 • skarb państwa, JST, państwowa lub samorządowa osoba prawna nie posiada kontroli nad podmiotem wnioskującym o status PS – art. 3 ust. 2,
 • zatrudnienie co najmniej 3 osób na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę w wymiarze co najmniej 1/2 etatu – art. 5 ust. 1,
 • PS działające w celu reintegracyjnym co najmniej 30%  osób zatrudnionych to osoby zagrożone wykluczeniem społecznym wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę w wymiarze co najmniej 1/2 etatu – art. 5 ust. 2,
 • organ konsultacyjno-doradczy – art. 7,
 • przestrzeganie zasad dotyczących dysponowania majątku przedsiębiorstwa – art. 8,
 • zysk albo nadwyżka bilansowa nie mogą być dzielone między pracowników, członków, akcjonariuszy lub udziałowców  – art. 9,

Załączenie do kompletnego wniosku dokumentów potwierdzających spełnianie warunków (w szczególności statut, umowę spółki lub inny dokument o tym charakterze oraz odpowiednie uchwały i regulaminy) – art. 12 ust. 3 (nie dotyczy spółdzielni socjalnych).

Potrzebne informacje:

 1. Weryfikację statusu przedsiębiorstwa społecznego przeprowadza Małopolski Urząd Wojewódzki. Szczegółowe informacje oraz dane kontaktowe znajdują się pod linkiem: https://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=statusu_przedsiebiorstwa_spolecznego
 2. Materiały wdrożeniowe do ustawy o ekonomii społecznej opracowane przez Departament Ekonomii Społecznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w celu ułatwienia realizacji przez urzędy wojewódzkie zadań wynikających z przedmiotowej ustawy: https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Jak,uzyskac,status,PS,4312.html

 

x
Słowa krótsze niż 4 znaki oraz spójniki nie są brane pod uwagę podczas wyszukiwania
Wyniki: 0
sortuj wg:
najnowsze
najstarsze

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się