Ekonomia Społeczna w Małopolsce

Jak uzyskać status?

Zgodnie z ustawą o ekonomii społecznej z dnia 5 sierpnia 2022 r., uzyskanie statusu przedsiębiorstwa społecznego następuje na podstawie decyzji wojewody. Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela Małopolski Urząd Wojewódzki: https://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=statusu_przedsiebiorstwa_spolecznego 

Poniżej znajdziecie Państwo podstawowe informacje dotyczące możliwości uzyskania statusu przedsiębiorstwa społecznego w Małopolsce. W celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy do zapoznania się Regulaminem, który jest dostępny w zakładce "dokumenty do pobrania".

 

Ilustracja schematyczna tekstu.

O status przedsiębiorstwa społecznego mogą ubiegać się posiadające osobowość prawną, zarejestrowane bądź posiadające siedzibę w województwie małopolskim podmioty ekonomii społecznej czyli:

 • spółdzielnie socjalne,
 • spółdzielnie pracy,
 • spółdzielnie inwalidów i niewidomych,
 • organizacje pozarządowe: fundacje i stowarzyszenia,
 • spółki non-profit,
 • koła gospodyń wiejskich,
 • organizacje kościelne,
 • koła gospodyń wiejskich,
 • zakłady pracy chronionej.

Ponadto podmiot ekonomii społecznej wnioskujący o status PS musi spełniać wszystkie poniższe warunki:

 • prowadzi działalność gospodarczą lub działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność kulturalną lub działalność oświatową;
 • zatrudnia minimum 3 osoby;
 • minimum 30% osób zatrudnionych to osoby zagrożone wykluczeniem społecznym;
 • wynagrodzenia wszystkich pracowników, w tym kadry zarządzającej są ograniczone limitami;
 • nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy udziałowców, akcjonariuszy lub pracowników, ale przeznaczasz go na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną;
 • jest zarządzany demokratyczne, co oznacza, że struktura zarządzania przedsiębiorstwami społecznymi lub ich struktura własnościowa opiera się na współzarządzaniu w przypadku spółdzielni, akcjonariacie pracowniczym lub zasadach partycypacji pracowników, co podmiot określa w swoim statucie lub innym dokumencie założycielskim.

Szczegółowe wyjaśnienia powyższych warunków są dostępne w karcie oceny wniosku o nadanie statusu przedsiębiorstwa społecznego, dostępnej w zakładce „dokumenty do pobrania”.

UWAGA! Status przedsiębiorstwa społecznego przysługuje spółdzielniom socjalnym bez potrzeby weryfikacji wszystkich wyżej wymienionych cech. OWES weryfikuje formę prawną spółdzielni socjalnej na podstawie aktualnego odpisu z KRS oraz spełnianie przez nią wymogów dotyczących struktury zatrudnienia i poziomu wynagrodzeń.

 

Ilustracja schematyczna tekstu.

Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

W przypadku spółdzielni socjalnych:

 1. aktualny odpis z rejestru KRS (wygenerowany ze strony ekrs.ms.gov.pl);
 2. statut lub inny dokument stanowiący podstawę działalności podmiotu lub inny dokument odpowiedniego organu podmiotu (np. uchwała Walnego Zgromadzenia Członków, uchwała Walnego Zebrania Członków, uchwała Zarządu, regulamin wynagradzania) odnoszący się do spełnienia wymogu limitu wynagrodzeń;
 3. do wglądu (wyłącznie za okazaniem, bez gromadzenia dokumentów lub ich kopii) należy przygotować:
 • dokument potwierdzający zgłoszenie osoby do ZUS (ZUS P ZUA) lub kopię umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej lub informację dodatkową do sprawozdania finansowego, a w przypadku, gdy podmiot zgodnie z obowiązującymi przepisami nie sporządził i nie zatwierdził sprawozdania – dokumentację za okres od dnia powstania tego podmiotu;

 

W przypadku innych form prawnych prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego: (stowarzyszenie, spółdzielnia pracy lub spółdzielnia inwalidów, fundacja, spółka non profit) do weryfikacji niezbędne są:

 1. aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców KRS (wygenerowany ze strony ekrs.ms.gov.pl) lub dokumenty świadczące o prowadzeniu działalności oświatowej, kulturalnej lub odpłatnej pożytku publicznego (np. aktualny odpis z Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, sprawozdanie merytoryczne z działalności, statut lub uchwałę zarządu lub walnego zgromadzenia itp.);
 2. statut lub inny dokument stanowiący podstawę działalności podmiotu lub inny dokument odpowiedniego organu podmiotu (np. uchwała Walnego Zgromadzenia Członków, uchwała Walnego Zebrania Członków, uchwała Zarządu, regulamin wynagradzania, sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty rok obrotowy itp.) odnoszący się do:
 • posiadania osobowości prawnej przez podmiot;
 • wymogu limitu wynagrodzeń;
 • udziału pracowników w zarządzaniu lub zasadach partycypacji pracowników;
 • niedystrybuowaniu zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy udziałowców, akcjonariuszy lub pracowników, ale przeznaczenie go na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa, jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną.

c. do wglądu (wyłącznie za okazaniem, bez gromadzenia dokumentów lub ich kopii) należy przygotować:

 • dokument potwierdzający zgłoszenie osoby do ZUS (ZUS P ZUA) lub kopię umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej lub informację dodatkową do sprawozdania finansowego, a w przypadku, gdy podmiot zgodnie z obowiązującymi przepisami nie sporządził i nie zatwierdził sprawozdania – dokumentację za okres od dnia powstania tego podmiotu;
 • dokumentację pracowniczą – teczki osobowe lub inne dokumenty potwierdzające ogólny stan zatrudnienia w podmiocie.

 

Ilustracja schematyczna tekstu.

Dokumenty najlepiej przekazać do ośrodka wsparcia ekonomii społecznej obejmującego swoim działaniem miejsce rejestracji naszego podmiotu ekonomii społecznej. Taki OWES można wyszukać poprzez wpisanie kodu pocztowego naszego podmiotu ekonomii społecznej na stronie: http://es.malopolska.pl/znajdz-oferte-dla-siebie

 

 

Ilustracja schematyczna tekstu.

Wniosek zostanie oceniony formalnie i merytorycznie przez specjalistę OWES. Jeśli będzie zawierał braki, podmiot ekonomii społecznej zostanie poproszony i ich uzupełnienie.

Pozytywna ocena wniosku oznacza otrzymanie statusu przedsiębiorstwa społecznego i wpisanie podmiotu do dwóch baz:

Status przedsiębiorstwa społecznego nadawany jest na okres 18 miesięcy. Po jego upływie można uzyskać status ponownie, o ile przedsiębiorstwo społeczne uzyska pozytywny wynik ponownej weryfikacji cech.

Przedsiębiorstwo społeczne ma obowiązek informować OWES, jeśli nastąpią jakiekolwiek zamiany w zakresie spełniania cech PS.

Co w przypadku, gdy ocena wniosku przez OWES jest negatywna?

Podmiot ekonomii społecznej może złożyć odwołanie od negatywnej oceny wniosku do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie. Ma na to 10 dni roboczych liczonych od otrzymania informacji o negatywnym wyniku weryfikacji. Ocena ROPS jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

DODATKOWE INFORMACJE:
Maria Brzeziak 
tel.: (+48 12) 422 06 36 | w. 26 
e-mail: mbrzeziak@rops.krakow.pl

 

Ilustracja schematyczna tekstu.

 

Pliki do pobrania:

x
Słowa krótsze niż 4 znaki oraz spójniki nie są brane pod uwagę podczas wyszukiwania
Wyniki: 0
sortuj wg:
najnowsze
najstarsze

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się