Ekonomia Społeczna w Małopolsce

Usługi

 1. USŁUGI DORADZTWA PRAWNEGO – obejmują aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w ramach PS, prawne aspekty działania w sferze ES, podatki bezpośrednie i pośrednie w działaniach PES, obowiązki pracodawcy względem pracowników, tworzenie wzorcowych dokumentów (umów, procedur, etc).
  USZCZEGÓŁOWIENIE: świadczenie usług doradczych z zakresu prawa dotyczy w szczególności następujących obszarów tematycznych:
  • Ustalanie dla podmiotu kalendarza działań wymaganych przepisami prawa (licencje, koncesje, zgłoszenia do KRS, badania okresowe, szkolenia BHP, itd.); przygotowywanie i weryfikacja regulaminów i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego działania podmiotu (statut, regulamin pracy, zatrudniania, wynagradzania itd.);
  • Przygotowywanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych, świadectw pracy, zaświadczeń; Zagadnienia związane z tematyką prawa pracy i obowiązki organizacji jako pracodawcy;
  • Postępowanie rejestracyjne (aktualizacja wpisów do KRS), w tym zmiany formy prawnej prowadzenia działalności, uzupełnienie i aktualizacja wpisów, etc.;
  • Sporządzenie i opiniowanie pism procesowych, w tym: prowadzenie postępowań administracyjnych, podatkowych, cywilnych, ubezpieczeń społecznych; przygotowywanie zapytań i ofert.
  • Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami, w tym przygotowywanie wezwań do zapłaty, przygotowywanie porozumień etc.;
  • Tematyka zatrudniania wolontariuszy oraz stosowanie ustawy o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie; 
  • Problematyka prawna w relacjach z darczyńcami, jednostkami samorządu terytorialnego; problematyka użytkowania użyczonego lokalu.Przyjęto następujące założenie: Wykonawca w ramach zamówienia zrealizuje maksymalnie 800 godz.  doradztwa dla minimum 20 PES (średnio 40 h/PES).
 2. USŁUGI DORADZTWA BIZNESOWEGO – obejmują doradztwo branżowe, związane z przedmiotem prowadzenia przez PES działalności gospodarczej lub/i statutowej odpłatnej, poszukiwanie partnerów, identyfikację nisz branżowych, przygotowanie danych i ofert, przygotowanie i prace nad biznesplanem, negocjacje z instytucjami finansowymi.
  USZCZEGÓŁOWIENIE: świadczenie usług doradztwa biznesowego dotyczy w szczególności następujących obszarów tematycznych:
  • wspieranie danego PES/PS w: procesie budowania powiązań kooperacyjnych, poszukiwaniu partnerów biznesowych, identyfikacji nisz rynkowych, zbierania danych i ofert istotnych z punktu widzenia prowadzonej przez PES/PS działalności, w tym prowadzenie w ich imieniu spotkań biznesowych z potencjalnymi kontrahentami;
  • pozyskiwanie kontrahentów dla PES/PS, którego wsparcie doradcy biznesowemu zlecił Zamawiający, z uwzględnieniem profilu działalności danego PES/PS,
  • prowadzenie dla danego PES/PS negocjacji z klientami, partnerami, dostawcami, personelem, interesariuszami, instytucjami finansującymi oraz przygotowywania ofert biznesowych,
  • wspieranie osób lub grup założycielskich zainteresowanych rozpoczęciem działalności w formie PES/PS w opracowaniu biznesplanów niezbędnych do uzyskania dotacji na rozpoczęcie działalności w ramach środków pochodzących z EFS;
  • wspieranie PES/PS zainteresowanych utworzeniem nowego miejsca pracy, w tym wsparcie w przygotowaniu biznesplanów związanych z utworzeniem miejsca pracy w PES/PS;
  • opracowywanie dla każdego PES/PS, utworzonego w ramach Projektu biznesplanów/studiów wykonalności dla planowanych przez PES/PS inwestycji;
  • przygotowywanie dla danego PES/PS dokumentacji aplikacyjnej w przypadku ubiegania się przez dany PES/PS o dofinansowanie jego działalności przy wsparciu instrumentów zwrotnych np. pożyczki, poręczenia (doradca biznesowy będzie realizował swoje obowiązki, w toku całego procesu ubiegania się o przedmiotowe wsparcie tj. od momentu złożenia wniosku aplikacyjnego do momentu podpisania umowy o udzielenie wsparcia, w tym także będzie odpowiedzialny za kontrolę procesu wydatkowania/przeznaczenia otrzymanego przez dany PES/PS wsparcia przez cały okres realizacji wsparcia);
  • opracowywania planów naprawczych dla danych PES/PS i pomoc w ich wdrożeniu;
  • wyszukiwanie przetargów na potrzeby danego PES/PS, w tym także przygotowywanie dokumentacji przetargowej na potrzeby danego PES/PS;
  • przygotowywanie kalkulacji związanych z wprowadzaniem przez dany PES/PS nowych produktów lub usług;
  • przygotowywanie i pomoc we wdrożeniu strategii marketingowej danego PES/PS;
  • opracowanie portfolio dla każdego PES/PS utworzonego w ramach Projektu, w tym konsultacja marketingowa;
  • wsparcie danego PES/PS w przygotowaniu do spotkania z potencjalnymi kontrahentem, w tym także udział w tych spotkaniach;
  • udział w negocjacjach danego PES/PS z kontrahentami w sytuacjach problemowych;
  • przygotowywanie analiz rynku, nisz rynkowych na potrzeby danego PES/PS;
  • wsparcie danego PES/PS w tworzeniu polityki rachunkowości, prowadzeniu i rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
  • wsparcie danego PES/PS w prowadzeniu dokumentacji przedsiębiorstwa, w tym także pomoc w tworzeniu i archiwizowaniu umów, dokumentacji, rachunków itp.;
  • wsparcie danego PES/PS w opracowaniu i wdrożeniu wewnętrznej struktury organizacyjnej danego PES/PS;
  • wsparcie danego PES/PS w zakresie podziału zadań między pracownikami danego PES/PS;
  • analizę ryzyka dla danego PES/PS związanego z m.in. utrzymaniem płynności finansowej, stabilności zatrudnienia, pozyskiwania kontrahentów, rozszerzeniem profilu działalności oraz przygotowywanie propozycji działań zaradczych mających ograniczyć ryzyko;
  • przygotowywanie dla danego PES/PS dokumentacji dotyczącej współpracy z kontrahentami
   z uwzględnieniem mechanizmów zabezpieczających dany PES/PS przed ryzykiem związanym z danym przedsięwzięciem,
  • identyfikacja potrzeb i problemów biznesowych PES/PS, w tym także pomoc w ich rozwiązywaniu,
  • przygotowywanie procesu doradztwa biznesowego w oparciu o potrzeby klientów oraz prowadzenie jego bieżącej oceny,
  • doradztwo na rzecz PES/PS w procesie planowania strategicznego, tworzenia planu rozwoju, strategii marketingowej przedsiębiorstwa;
  • tworzenie koncepcji zwiększenia wolumenu sprzedaży dla danego PES/PS i pomoc w jej wdrożeniu oraz tworzenie koncepcji polityki cenowej dla danego PES/PS;
  • dokonywanie oceny stopnia i jakości realizacji poszczególnych planów i strategii opracowywanych dla danego PES/PS w tym także monitoring przebiegu wdrażania strategii i planów w danym PES/PS;
  • budowanie współpracy na rzecz rozwoju danego PES/PS z instytucjami zewnętrznymi m.in. Powiatowe Urzędy Pracy, Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, fundusze poręczeniowe i pożyczkowe, przedsiębiorcy, Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz inne instytucje rynku pracy, pomocy i integracji społecznej;
  • prowadzenie coachingu oraz mentoringu na rzecz menedżerów (kadry zarządzającej) danym PES/PS;
  • wsparcie danego PES/PS w zapewnieniu wysokiej jakości, efektywności i skuteczności realizacji zadań;
  • prowadzenie monitoringu sytuacji biznesowej danego PES/PS;
 3. USŁUGI MARKETINGOWE – obejmują wykonanie prac wzmacniających potencjał organizacji i zwiększających stopień ich rozpoznawalności w społeczności lokalnej
  USZCZEGÓŁOWIENIE: świadczenie usług marketingowych dotyczy w szczególności następujących obszarów tematycznych:
  • utworzenie strony internetowej dla Podmiotów Ekonomii Społecznej;
  • wykupienie domeny i zagwarantowania jej działania przez okres 1 roku od dnia utworzenia;
  • przygotowanie projektu graficznego do wyświetlania na stronie internetowej przy użyciu języka HTML, CSS i JavaScript z możliwością edycji treści poprzez CMS;
  • skonfigurowanie serwera (stworzenie kont e-mail, kont FTP użytkowników, stworzenie bazy danych MySQL) i zainstalowania strony.
  • przygotowanie przedmiotów reklamowych wybranych przez Podmioty Ekonomii Społecznej.
 4. USŁUGI AUDYTU – których celem jest rozwój i wzmocnienie Podmiotu Ekonomii Społecznej pod kątem oczekiwanej stabilizacji finansowej i rynkowej. Usługa audytu ma sprawdzić poziom Podmiotu Ekonomii Społecznej do ekonomizacji poprzez weryfikację dokumentacji finansowej i istniejących procedur. Efektem przeprowadzonego audytu ma być plan wprowadzenia rozwiązań, które pomogą poszczególnym Podmiotom Ekonomii Społecznej założyć lub rozwinąć działalność gospodarczą lub odpłatną działalność statutową lub zatrudnić personel. Poszczególne audyty mają wskazywać wprowadzenie koniecznych procedur do efektywnego funkcjonowania oraz podniesienia przychodów.
  USZCZEGÓŁOWIENIE: świadczenie usług audytu dotyczy w szczególności następujących obszarów tematycznych:
  1. Obszar audytu finansowego – sprawdzanie czy:
   • organizacja posiada opracowaną politykę rachunkowości – czy była aktualizowana i kiedy,
   • organizacja posiada zatwierdzony plan kont, adekwatny do potrzeb zarządczych, z wyodrębnieniem konta:
    • kosztów administracyjnych,
    • kosztów działalności statutowej w podziale na odpłatną i nieopłatną,
   • organizacja posiada wyodrębnione konta przychodów w podziale na rodzaje prowadzonej działalności,
   • dokonywana jest kontrola dokumentów księgowych,
   • przeprowadzane są cykliczne i systematyczne inwentaryzacje rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
   • księgi rachunkowe są prowadzone w sposób umożliwiający przygotowywanie sprawozdań finansowych,
   • organizacja sporządza sprawozdanie finansowe i przekazuje je zgodnie z kalendarzem odpowiednim organom,
   • osoba prowadząca księgi ma odpowiednie kwalifikacje? Czy zna specyfikę organizacji?
   • zarząd uzgadnia decyzje finansowe z księgowym,
   • zarząd organizacji ma świadomość obowiązków i odpowiedzialności w zakresie prowadzenia rachunkowości?
  2. Obszar audytu prawnego-  sprawdzanie czy:
   • organizacja posiada w przepisach wewnętrznych szczegółowe uregulowanie w zakresie wyboru wykonawców w ramach działalności statutowej,
   • organizacja posiada szczegółowe uregulowania w zakresie wyboru wykonawców w ramach działalności projektowej, czy są one zgodne z obowiązującymi wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w realizowanych projektach,
   • organizacja posiada w przepisach wewnętrznych szczegółowe uregulowanie w zakresie powierzonych zadań poszczególnym członkom zarządu,
   • organizacja posiada w przepisach wewnętrznych szczegółowe uregulowanie w zakresie reprezentacji i upoważnień do podpisywania dokumentów,
   • organizacja posiada własne/opracowane przez siebie i na własne potrzeby wzory umów do wykorzystania,
   • organizacja korzysta z pomocy/konsultacji prawnika przy tworzeniu umów,
   • organizacja posiada dostęp i korzysta z „bazy wiedzy”, np. strony internetowej Sejmu, programu „Lex”, innych wiarygodnych i aktualizowanych źródeł,
   • w organizacji funkcjonują już standardy w obszarach działalności statutowej i administracyjnej,
   • w organizacji były podejmowane próby wprowadzenia ogólnie obowiązujących procedur, a jeżeli tak to z jakim skutkiem,
   • organizacja posiada ściśle określony tryb i formę rejestracji nowych procedur,
   • organizacja posiada profesjonalnie funkcjonujący, sprawdzony system ewidencji i archiwizacji dokumentów?
  3. Obszar audytu biznesowego ma w szczególności obejmować:
   • sprawdzenie czy w organizacji są przyjęte roczne lub wieloletnie programy/strategie,
   • sprawdzenie czy organizacja dysponuje raportami, badaniami, opracowaniami związanymi diagnozą prowadzonej działalności,
   • sprawdzenie jak rozpoznane są potrzeby i problemy biznesowe PES,
   • czy opracowano biznes plan,
   • czy skutecznie prowadzone jest wsparcie dla PES w procesie pozyskiwania finansowego zwrotnego,
   • czy opracowano plan naprawczy dla PES,
   • czy prowadzone są działania w zakresie planu strategicznego, tworzenie planu rozwoju i /lub koncepcja zwiększenia wolumenu sprzedaży,
   • ocena wsparcia podmiotu ekonomii społecznej w procesie budowania powiązań kooperacyjnych, negocjacji z klientami, partnerami, dostawcami, personelem lub/i interesariuszami.
  4. Obszar audytu marketingowego ma w szczególności obejmować:
   • ocenę planu marketingowego,
   • ocenę misji podmiotu,
   • ocenę celów strategicznych i kluczowych zadań,
   • ocenę instrumentów marketingowych,
   • ocenę zgodności form organizacyjnych z celami,
   • ocenę organizacji marketingu,
   • ocenę wydajności i rentowność marketingu.
 5. Świadczenie usług księgowych dotyczy w szczególności następujących obszarów tematycznych:
  • Ewidencji środków trwałych i księgowania odpisów amortyzacyjnych (itd.),
  • Ewidencji obrotu gotówkowego (kasa, bank),
  • Ewidencji rozrachunków: z dostawcami i odbiorcami, z tytułu wynagrodzeń, budżetowych i innych,
  • Ewidencji magazynowej,
  • Prowadzenia Zakładowego Planu Kont,
  • Ewidencji wyrobów gotowych oraz rozliczanie kosztów ich wytworzenia,
  • Ewidencji przychodów z tytułu sprzedaży,
  • Ewidencji funduszy i rozliczenie wyniku finansowego,
  • Ewidencji i rozliczania kosztów projektów (w tym przygotowanie wniosków o płatność),
  • Ewidencji przychodów i kosztów finansowych oraz pozostałych,
  • Rozliczania dotacji/ grantu pozyskanych w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej- Subregion Sądecki”,
  • Prowadzenie rozliczeń z ZUS,
  • Przygotowywanie pism, wniosków i wyjaśnień do US, ZUS, Urzędu Miasta, itp.,
  • Przygotowywanie wezwań do zapłaty,
  • Prowadzenie korespondencji w sprawach korekt, ustalania sald, wyjaśniania różnic, itp.,
  • Weryfikacja Polityki Rachunkowości Podmiotu,
  • Rozliczeń podatkowych (PIT, VAT, CIT, podatki lokalne np. od nieruchomości),
  • Przygotowania sprawozdania finansowego rocznego,
  • Obsługa kadrowo – płacowa 3 pracowników zatrudnionych w PES/PS,
  • Doradztwa w wyżej wymienionym zakresie- będzie one realizowane poprzez bezpośredni kontakt z obsługiwanymi podmiotami .
 6. Usługi Lokalnego Biura Sprzedaży – praca managerów ds. kontraktów, których rolą jest wsparcie w zapewnieniu stałego portfela zamówień i pozyskaniu nowych klientów na usługi PS, co stanowi najbardziej pożądany rodzaj wsparcia jakie może udzielić OWES, gdyż podstawową barierą funkcjonowania PS jest niewystarczająca ilość zleceń na usługi i brak ich ciągłości co często prowadzi do zachwiania płynności finansowej, a w ostatecznej konsekwencji do likwidacji.
x
Słowa krótsze niż 4 znaki oraz spójniki nie są brane pod uwagę podczas wyszukiwania
Wyniki: 0
sortuj wg:
najnowsze
najstarsze

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się