Konkurs dla najlepszych przedsiębiorstw społecznych!

Konkurs Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej to inicjatywa zapoczątkowana w 2011 roku, która ma na celu promować i nagradzać najlepsze przedsiębiorstwa społeczne w Małopolsce, z sukcesem łączące działalność biznesową z realizacją założonych celów społecznych.

O tytuł Małopolskiego Lidera Przedsiębiorczości Społecznej mogą ubiegać się:

  • organizacje pozarządowe oraz kościelne jednostki organizacyjne prowadzące działalność gospodarczą,
  • spółdzielnie inwalidów i niewidomych,
  • spółdzielnie socjalne,
  • spółdzielnie pracy,
  • spółki kapitałowe, które w umowie, statucie lub akcie założycielskim mają zapis o prowadzeniu działalności w celach społecznych i przeznaczeniu całego zysku na cele społeczne.

Przy ocenie zgłoszonych kandydatur Kapituła, bierze pod uwagę następujące kryteria:

  • wynik finansowy,
  • innowacyjność ( w dowolnym obszarze: zarządzania, oferowanego produktu lub usługi/promocji, wsparcia innowacyjnych pomysłów pracowników, itp.),
  • przedsiębiorczość (koncepcja i okoliczności powstania firmy, pomysł na produkt/usługę),
  • liczba pracowników w przeliczeniu na etaty w dniu składania aplikacji ( w tym z grup zagrożonych wykluczeniem),
  • liczba dostępnych produktów/usług.

Dla laureatów oferowane są atrakcyjne nagrody pieniężne i rzeczowe. Laureat Konkursu ma tez możliwość posługiwać się przez rok tytułem i logo Małopolskiego Lidera Przedsiębiorczości Społecznej.

Laureaci poprzednich edycji Konkursu
Pierwszym laureatem konkursu (w 2011) zostało Stowarzyszenie Siemacha nagrodzone za prowadzone Centrum Rozwoju Com-Com Zone w Nowej Hucie – unikalne połączenie działań wychowawczych, sportu i terapii. W 2012 roku zwyciężyło Laboratorium Cogito sp. z o.o. prowadzące Ośrodek Recepcyjno - Szkoleniowy Zielony Dół, w którym pracują osoby chorujące psychicznie. Liderem w 2013 roku została Spółdzielnia Socjalna OPOKA z Klucz za zbudowanie lokalnego systemu wsparcia osób bezrobotnych i niepełnosprawnych opartego na instrumentach ekonomii społecznej. Zwycięzcą w 2014 roku zostało Przedsiębiorstwo Społeczne Ognisko sp. z o.o. za tworzenie trwałych i stabilnych miejsc pracy dostosowanych do możliwości i potrzeb osób wykluczonych społecznie. W 2015 r. zwycięzcą konkursu została Spółdzielnia Socjalna „PRIMA” z Pcimia za stworzenie miejsc pracy, których owocem jest wysoka jakość żywienia dzieci i młodzieży oraz kreowanie mody na zdrowe odżywianie. W 2016 roku Kapituła Konkursu nagrodziła Krakowską Spółdzielnię Niewidomych Sanel za skuteczne włączenie zasad solidarności społecznej do prowadzonej działalności gospodarczej, otwartość na współpracę z partnerami lokalnymi, aktywne działania na rzecz integracji różnych środowisk społecznych oraz autorskie pomysły w zakresie usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami.

Jednostki samorządu terytorialnego i biznes wspierający ekonomię społeczną
Od 2012 roku Kapituła Konkursu wyróżnia też samorządy oraz firmy wspierające rozwój małopolskiej ekonomii społecznej – laureatami zostały Gmina Jordanów (w 2012 roku), Gmina Raciechowice (2013 r.), Gmina Rabka – Zdrój (w 2014 r.), Gmina Klucze (2015 r.), Miasto Tarnów (2016 r.) oraz firmy Treko Laser Sp. z o. o.(2012 r.), Scandia Cosmetics SA (2013 r.), Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie i Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. (w 2014 r.), Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa JONIEC Mieczysław Joniec (2015 r.) oraz Wawel Service Sp. z o.o. i ARKANA COSMETICS Sp. z o.o. (2016 r.).