Rekrutacja na dziesiąty nabór trwa !!! 

Informujemy, że od dnia 22 lutego 2018 roku przyjmowane są dokumenty rekrutacyjne na dziesiąty nabór Grup Inicjatywnych zainteresowanych pozyskaniem dotacji na przystąpienie do istniejącego przedsiębiorstwa społecznego.

W celu zgłoszenia kandydatury Grupy inicjatywnej należy dostarczyć (osobiście lub pocztą tradycyjną) Formularz rekrutacyjny stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji do jednego z poniższych Punktów Coworkingu Społecznego:

 • Spółdzielnia Socjalna OPOKA  32-310 Olkusz, ul. Floriańska 2 pok.21
 • Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. 32-500 Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5

 Termin zakończenia dziesiątego naboru - 15 czerwca 2018 roku godz. 13:00 (decyduje data wpływu).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

 • Spółdzielnia socjalna OPOKA – 32 307 02 67
 • Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. –  32 623 06 35
 • FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji – 12 633 51 54

 

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby i podmioty!

Wymóg konieczny dla wszystkich kandydatów:

 • w przypadku osób fizycznych – miejsce zamieszkania, nauki lub pracy na terenie subregionu Małopolska Zachodnia (powiaty chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki).
 • w przypadku osób prawnych – posiadanie siedziby lub oddziału na terenie subregionu Małopolska Zachodnia (powiaty chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki)

 

Poniżej znajdą Państwo Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami.

Wsparcie finansowe

Udzielamy wsparcia szkoleniowo-doradczego osobom zainteresowanym założeniem nowego przedsiębiorstwa społecznego lub utworzeniem miejsca pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym. Wspieramy rozwój przedsiębiorczości poprzez tworzenie dogodnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej oraz tworzenie trwałych miejsc pracy. Naszym celem jest przygotowanie Uczestników projektu do założenia, prowadzenia lub pracy w przedsiębiorstwie społecznym z uwzględnieniem ich przyszłej roli w tym przedsiębiorstwie, a także wsparcie grup inicjatywnych w tworzeniu biznesplanu, który stanowi podstawę do ubiegania się o przyznanie bezzwrotnej  dotacji.

Oferta MOWES dla grup inicjatywnych:

1. Przeprowadzenie diagnozy potrzeb szkoleniowo-doradczych osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie w 4 obszarach ważnych z punktu widzenia planowanego przedsięwzięcia tj.:

 • wiedzy z zakresu powoływania i aspektów prawnych funkcjonowania PS,
 • aspektów finansowych i biznesowych prowadzenia PS,
 • procesu budowania grup,
 • diagnoza potrzeb dot. kwalifikacji i umiejętności zawodowy członków grupy inicjatywnej.

2. Opracowanie kompletnego Indywidualnego Planu Wsparcia (IPW) dla uczestników.

3. Wsparcie szkoleniowe poprzez realizację cykli szkoleniowych złożonych z 3 bloków tematycznych:

 • blok 1 – aspekty prawne i zasady funkcjonowania, specyfika działalności gospodarczej prowadzonej w formie PS, odpowiedzialność prawna,
 • blok 2 – finansowe aspekty funkcjonowania PS, planowanie działalności, księgowość, koszty działania w tym obciążenia podatkowe, odpowiedzialność finansowa,
 • blok 3 – kompetencje interpersonalne i budowanie zespołu, podział ról w zespole, konflikty, wizyta studyjna.

4. Doradztwo biznesowe (obejmujące m.in. zasady planowania w biznesie, tworzenie biznesplanu na potrzeby dotacji) realizowane przez doradcę biznesowego.

5. Doradztwo kluczowe (obejmujące m.in. opracowanie dokumentów statutowych przez grupy inicjatywne, pomoc w dopełnieniu formalności związanych z rejestracją podmiotu, pomoc organizacyjną w znalezieniu lokalu, czy odpowiedniego sprzętu, pracowników) realizowane przez doradcę kluczowego,

6. Doradztwo specjalistyczne obejmujące m.in. finanse, porady prawne, czy technologiczne w danej dziedzinie produkcji, badania rynku itp.

7. Wsparcie coachingowe i mentoringowe.

8. Szkolenia zawodowe dobrane do indywidualnych potrzeb.

9. Wsparcia finansowe na założenie/ przystąpienie/ zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym dla uczestników projektu w maksymalnej kwocie 23.000 zł na utworzenie jednego miejsca pracy.

10. Wsparcie pomostowe finansowego w maksymalnej kwocie 1.850 zł miesięcznie na jedno utworzone miejsce pracy (w wymiarze min. ½ etatu) przez I kwartał wypłacania wsparcia, następnie wsparcie będzie stopniowo zmniejszane w każdym kolejnym kwartale o 25% (tj. I kwartał 100%, II kwartał 75%, III kwartał 50%, IV kwartał 25%)

11. Doradztwo biznesowe i pomostowe po zarejestrowaniu podmiotu.

 

W ramach projektu "MOWES - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Małopolska Zachodnia" ww. działania realizowane są poprzez realizację:

 • Zadania 3 – Inicjowanie powstawania przedsiębiorstw społecznych – diagnoza potrzeb i wsparcie szkoleniowo-doradcze (Partnerzy odpowiedzialni: FRDL MISTiA i Spółdzielnia Socjalna OPOKA)
 • Zadania 4 – Inicjowanie powstawania przedsiębiorstw społecznych – dotacje (Partner odpowiedzialny: ARMZ)
 • Zadania 5 – Inicjowanie powstawania przedsiębiorstw społecznych – wsparcie pomostowe finansowe i merytoryczne (Partnerzy odpowiedzialni: FRDL  MISTiA, Spółdzielnia Socjalna OPOKA, ARMZ)

 

Regulamin rekrutacji oraz załączniki:

Regulamin zadanie 3 -Regulamin rekrutacji i uczestnictwa we wsparciu szkoleniowo-doradczym

Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 2 - Karta oceny formalnej Formularza rekrutacyjnego

Załącznik nr 3 - Karta oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego

Załącznik nr 4 - Karta oceny Grupy Inicjatywnej 

Załącznik nr 5 - Umowa o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych z osobą fizyczną 

Załącznik nr 6 - Umowa o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych z osobą prawną

 

Informacje dotyczące kadry OWES:

Doradcy kluczowi:

Mariusz Lachor - mail: lachor.mowes@opokas.pl

Szczepan Polak - mail: polak.mowes@opokas.pl

Doradcy biznesowi:

Iwona Curyło - mail: curylo.mowes@opokas.pl

Karolina Ledzińska - mail: ledzinska.mowes@opokas.pl

Sebastian Pieczyrak - mail: pieczyrak.mowes@opokas.pl

Doradca pierwszego wsparcia:

Szczepan Polak - mail: pcs.mowes@opokas.pl

Telefon: 32 307 02 67