Rekrutacja na dziesiąty nabór trwa !!! 

Informujemy, że od dnia 22 lutego 2018 roku przyjmowane są dokumenty rekrutacyjne na dziesiąty nabór Grup Inicjatywnych złożonych z osób fizycznych lub prawnych zainteresowanych wsparciem szkoleniowo-doradczym
i pozyskaniem dotacji na przystąpienie do przedsiębiorstwa społecznego.

W celu zgłoszenia kandydatury Grupy inicjatywnej należy dostarczyć (osobiście lub pocztą tradycyjną) Formularz rekrutacyjny stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji do jednego z poniższych Punktów Coworkingu Społecznego:

 • Spółdzielnia Socjalna OPOKA  32-310 Olkusz, ul. Floriańska 2 pok.21
 • Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. 32-500 Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5

 Termin zakończenia dziesiątego naboru - 30 kwietnia 2018 roku godz. 13:00 (decyduje data wpływu).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

 • Spółdzielnia socjalna OPOKA – 32 307 02 67
 • Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. –  32 623 06 35
 • FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji – 12 633 51 54

 

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby i podmioty!

Wymóg konieczny dla wszystkich kandydatów:

 • w przypadku osób fizycznych – miejsce zamieszkania, nauki lub pracy na terenie subregionu Małopolska Zachodnia (powiaty chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki).
 • w przypadku osób prawnych – posiadanie siedziby lub oddziału na terenie subregionu Małopolska Zachodnia (powiaty chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki)

 

Poniżej znajdą Państwo Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami.

Wsparcie finansowe

Udzielamy wsparcia szkoleniowo-doradczego osobom zainteresowanym założeniem nowego przedsiębiorstwa społecznego lub utworzeniem miejsca pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym. Wspieramy rozwój przedsiębiorczości poprzez tworzenie dogodnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej oraz tworzenie trwałych miejsc pracy. Naszym celem jest przygotowanie Uczestników projektu do założenia, prowadzenia lub pracy w przedsiębiorstwie społecznym z uwzględnieniem ich przyszłej roli w tym przedsiębiorstwie, a także wsparcie grup inicjatywnych w tworzeniu biznesplanu, który stanowi podstawę do ubiegania się o przyznanie bezzwrotnej  dotacji.

Oferta MOWES dla grup inicjatywnych:

1. Przeprowadzenie diagnozy potrzeb szkoleniowo-doradczych osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie w 4 obszarach ważnych z punktu widzenia planowanego przedsięwzięcia tj.:

 • wiedzy z zakresu powoływania i aspektów prawnych funkcjonowania PS,
 • aspektów finansowych i biznesowych prowadzenia PS,
 • procesu budowania grup,
 • diagnoza potrzeb dot. kwalifikacji i umiejętności zawodowy członków grupy inicjatywnej.

2. Opracowanie kompletnego Indywidualnego Planu Wsparcia (IPW) dla uczestników.

3. Wsparcie szkoleniowe poprzez realizację cykli szkoleniowych złożonych z 3 bloków tematycznych:

 • blok 1 – aspekty prawne i zasady funkcjonowania, specyfika działalności gospodarczej prowadzonej w formie PS, odpowiedzialność prawna,
 • blok 2 – finansowe aspekty funkcjonowania PS, planowanie działalności, księgowość, koszty działania w tym obciążenia podatkowe, odpowiedzialność finansowa,
 • blok 3 – kompetencje interpersonalne i budowanie zespołu, podział ról w zespole, konflikty, wizyta studyjna.

4. Doradztwo biznesowe (obejmujące m.in. zasady planowania w biznesie, tworzenie biznesplanu na potrzeby dotacji) realizowane przez doradcę biznesowego.

5. Doradztwo kluczowe (obejmujące m.in. opracowanie dokumentów statutowych przez grupy inicjatywne, pomoc w dopełnieniu formalności związanych z rejestracją podmiotu, pomoc organizacyjną w znalezieniu lokalu, czy odpowiedniego sprzętu, pracowników) realizowane przez doradcę kluczowego,

6. Doradztwo specjalistyczne obejmujące m.in. finanse, porady prawne, czy technologiczne w danej dziedzinie produkcji, badania rynku itp.

7. Wsparcie coachingowe i mentoringowe.

8. Szkolenia zawodowe dobrane do indywidualnych potrzeb.

9. Wsparcia finansowe na założenie/ przystąpienie/ zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym dla uczestników projektu w maksymalnej kwocie 23.000 zł na utworzenie jednego miejsca pracy.

10. Wsparcie pomostowe finansowego w maksymalnej kwocie 1.850 zł miesięcznie na jedno utworzone miejsce pracy (w wymiarze min. ½ etatu) przez I kwartał wypłacania wsparcia, następnie wsparcie będzie stopniowo zmniejszane w każdym kolejnym kwartale o 25% (tj. I kwartał 100%, II kwartał 75%, III kwartał 50%, IV kwartał 25%)

11. Doradztwo biznesowe i pomostowe po zarejestrowaniu podmiotu.

 

W ramach projektu "MOWES - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Małopolska Zachodnia" ww. działania realizowane są poprzez realizację:

 • Zadania 3 – Inicjowanie powstawania przedsiębiorstw społecznych – diagnoza potrzeb i wsparcie szkoleniowo-doradcze (Partnerzy odpowiedzialni: FRDL MISTiA i Spółdzielnia Socjalna OPOKA)
 • Zadania 4 – Inicjowanie powstawania przedsiębiorstw społecznych – dotacje (Partner odpowiedzialny: ARMZ)
 • Zadania 5 – Inicjowanie powstawania przedsiębiorstw społecznych – wsparcie pomostowe finansowe i merytoryczne (Partnerzy odpowiedzialni: FRDL  MISTiA, Spółdzielnia Socjalna OPOKA, ARMZ)

 

Regulamin rekrutacji oraz załączniki:

Regulamin zadanie 3 -Regulamin rekrutacji i uczestnictwa we wsparciu szkoleniowo-doradczym

Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 2 - Karta oceny formalnej Formularza rekrutacyjnego

Załącznik nr 3 - Karta oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego

Załącznik nr 4 - Karta oceny Grupy Inicjatywnej 

Załącznik nr 5 - Umowa o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych z osobą fizyczną 

Załącznik nr 6 - Umowa o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych z osobą prawną

 

Informacje dotyczące kadry OWES:

Doradcy kluczowi:

Mariusz Lachor - mail: lachor.mowes@opokas.pl

Szczepan Polak - mail: polak.mowes@opokas.pl

Doradcy biznesowi:

Iwona Curyło - mail: curylo.mowes@opokas.pl

Karolina Ledzińska - mail: ledzinska.mowes@opokas.pl

Sebastian Pieczyrak - mail: pieczyrak.mowes@opokas.pl

Doradca pierwszego wsparcia:

Szczepan Polak - mail: pcs.mowes@opokas.pl

Telefon: 32 307 02 67