O nas

 

„Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Subregion Tarnowski”

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia o 62 nowe miejsca pracy w sektorze ES i wzmocnienie potencjału 120 PES subregionu tarnowskiego poprzez kompleksowe wsparcie dla tego sektora w okresie 01.08.2016-31.07.2019.

Naszym wsparciem obejmujemy powiaty: tarnowski, m. Tarnów, brzeski i dąbrowski województwa małopolskiego.

Formy wsparcia w ramach projektu:

 • inkubator, w którym PES mogą prowadzić swoją działalność;
 • animacja środowisk lokalnych;
 • Doradztwo Kluczowe;
 • szkolenia „Liderów Inicjatyw Społecznych”;
 • granty na rozwój Ekonomii Społecznej do 10 tys. złotych;
 • szkolenia z zasad zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej;
 • szkolenia z zasad zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw społecznych wraz z doradztwem z zakresu pisania biznesplanu;
 • dotacje na utworzenie przedsiębiorstw społecznych, w tym spółdzielni socjalnych, w wysokości około 20 tys. złotych/zatrudnioną osobę;
 • wsparcie pomostowe do wysokości 1850 zł miesięcznie na członka spółdzielni socjalnej w nowo utworzonych przedsiębiorstwach społecznych;
 • szkolenia zawodowe dla przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej;
 • wizyty studyjne;
 • audyty: finansowy, prawny, biznesowy, marketingowy;
 • doradztwo specjalistyczne prawne i biznesowe;
 • usługi księgowe i marketingowe;
 • coaching;
 • szkolenia wyjazdowe z zakresu zagadnień związanych z prowadzeniem podmiotów ekonomii społecznej.

INKUBATOR wyposażony w sprzęt multimedialny jest dostępny dla PES codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-16.00; kontakt: Anna Rodak, e-mail: a.rodak@fundacjatarnowskiego. pl, tel.  14 307 01 31

Do udziału w projekcie zapraszamy:

 • osoby fizyczne, zainteresowane założeniem, prowadzeniem i/lub pracą w PES
 • JST i ich przedstawicielstwa
 • instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej
 • przedsiębiorców
 • podmioty ekonomii społecznej

Inkubator ES mieści się przy ulicy Św. Anny 5, 33-100 Tarnów.

Konsorcjum MOWES:

 • Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie – Lider
 • Stowarzyszenie ISiO Cumulus – Partner Wiodący w Subregionie Sądeckim
 • Fundacja Rozwoju Regionu Rabka - Partner
 • Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych - Partner
 • Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego - Partner posiada status AKREDYTROWANEGO OŚRODKA WYSOKIEJ JAKOŚCI, nadany przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dn. 3 marca 2016 roku