O nas

„Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Subregion Sądecki”

Cel projektu:

Celem jest zwiększenie poziomu zatrudnienia o 72 nowe miejsca pracy w sektorze ES i wzmocnienie potencjału 130 PES subregionu sądeckiego poprzez kompleksowe wsparcie dla tego sektora w okresie 01.08.2016-31.07.2019.

Naszym wsparciem obejmujemy powiaty: Nowy Sącz, nowosądecki, gorlicki i limanowski województwa małopolskiego.

Formy wsparcia w ramach projektu:

 • inkubator, w którym PES mogą prowadzić swoją działalność
 • animacja środowisk lokalnych
 • doradztwo kluczowe
 • szkolenia „Liderów Inicjatyw Społecznych”
 • granty na rozwój Ekonomii Społecznej do 10 tys. złotych
 • szkolenia z zasad zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej
 • szkolenia z zasad zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw społecznych wraz z doradztwem z zakresu pisania biznesplanu
 • dotacje na utworzenie przedsiębiorstw społecznych, w tym spółdzielni socjalnych, w wysokości około 20 tys. złotych/zatrudnioną osobę
 • wsparcie pomostowe do wysokości 1850 zł miesięcznie na członka spółdzielni socjalnej w nowo utworzonych przedsiębiorstwach społecznych
 • szkolenia zawodowe dla przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej
 • wizyty studyjne
 • audyty: finansowy, prawny, biznesowy, marketingowy
 • doradztwo specjalistyczne prawne, biznesowe i finansowe
 • usługi księgowe i marketingowe
 • coaching
 • szkolenia wyjazdowe z zakresu zagadnień związanych z prowadzeniem podmiotów ekonomii społecznej

INKUBATOR wyposażony w sprzęt multimedialny jest dostępny dla PES codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-16.00; kontakt: Magdalena Duszka, e-mail:m.duszka.cumulus@gmail.com, tel. 575122082

Do udziału w projekcie zapraszamy:

 • osoby fizyczne, zainteresowane założeniem, prowadzeniem i/lub pracą w PES
 • JST i ich przedstawicielstwa
 • instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej
 • przedsiębiorców
 • podmioty ekonomii społecznej

Inkubator ES mieści się przy ulicy Nawojowskiej 4, 33-300 Nowy Sącz.

Konsorcjum MOWES:

 • Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie – Lider
 • Stowarzyszenie ISiO Cumulus – Partner Wiodący w Subregionie Sądeckim
 • Fundacja Rozwoju Regionu Rabka - Partner
 • Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych - Partner
 • Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego - Partner posiada status AKREDYTROWANEGO OŚRODKA WYSOKIEJ JAKOŚCI, nadany przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dn. 3 marca 2016 roku