Ekonomia Społeczna w Małopolsce

Pakiet antykryzysowy w dobie koronawirusa.

25 czerwca 2020Aktualności

 

ZUS:
Urząd pracy:
Polski Funduszu Rozwoju:

Starsze wpisy:

Małopolska Tarcza Antykryzysowa - bony rekompensacyjne i pożyczki płynnościowe dla przedsiębiorstw Informujemy, że w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej mogą się Państwo ubiegać o uzyskanie bonu rekompensacyjnego. Warunkiem jego uzyskania jest prowadzenie działalności na terenie Województwa Małopolskiego na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz udowodnienie, że obroty firmy  w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. spadły o co najmniej 50% (w porównaniu do średnich miesięcznych obrotów w drugim półroczu roku 2019). Konieczne jest również zatrudnianie pracowników w wymiarze co najmniej 1 etatu (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z wyłączeniem właściciela). Wielkość wsparcia wynosi 9 tysięcy złotych w przypadku 1 etatu oraz maksymalnie 441 tysięcy w przypadku 49 etatów. Wnioski należy składać za pośrednictwem internetowego generatora wniosków już od 4 maja: https://tarcza.malopolska.pl/ Informujemy, że mają Państwo również możliwość skorzystania z Pakietu Płynności Finansowej, który oferuje pożyczkę płynnościową dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które przed dniem 31 grudnia 2019 r. nie znajdowały się w trudnej sytuacji, a aktualnie ich działalność jest utrudniona w związku z wystąpieniem pandemii. Warunkiem uzyskania tej formy wsparcia jest posiadanie siedziby firmy na terenie Małopolski. Pożyczka płynnościowa jest udzielana na okres maksymalnie 6 lat oraz jej wysokość wynosi do 500 tysięcy złotych.

Zasady udzielania bonów rekompensacyjnych oraz pożyczek płynnościowych znajdą Państwo w załączniku:  Małopolska Tarcza Antykryzysowa

Zachęcamy do odwiedzenia strony RPO Małopolska, gdzie znajdą Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej: Małopolska Tarcza Antykryzysowa - najczęściej zadawane pytania (FAQ)  


Tarcza antykryzysowa dla przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej Trudności w związku z epidemią koronawirusa dotykają wszystkich. Jak w tej sytuacji odnajdują się podmioty ekonomii społecznej? Jakie wsparcie zapewnia im tarcza antykryzysowa? – Ekonomia społeczna i solidarna potrzebuje dzisiaj pomocy i my tę pomoc gwarantujemy – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Intensywne prace nad pakietem rozwiązań skierowanych przede wszystkim do przedsiębiorców i pracowników objęły również tak ważny obszar, jakim jest ekonomia społeczna i solidarna. Specustawa pozwoli m.in. wypłacić uczestnikom Centrów Integracji Społecznej świadczenia integracyjne w pełnej wysokości. W obecnym stanie prawnym świadczenia integracyjne wypłacane są uczestnikom CIS, jeżeli uczestniczą oni w zajęciach reintegracyjnych w odpowiednim wymiarze. W związku z epidemią zajęcia w CIS zostały zawieszone, co w rezultacie uniemożliwiło wypłatę świadczeń w pełnej wysokości.

 • Uczestnicy Centrów Integracji Społecznej to osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, m.in. ubodzy, niepełnosprawni, długotrwale bezrobotni, chorzy psychicznie. Dlatego tak ważne jest rozwiązanie zapewniające im świadczenie w pełnej wysokości. Często jest ono istotnym składnikiem ich dochodów, a jego brak może doprowadzić do pogłębienia życiowych problemów – podkreśla minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Będą środki na funkcjonowanie podmiotów zatrudnienia socjalnego. Ważnym źródłem finansowania podmiotów zatrudnienia socjalnego są dotacje przyznawane często przez samorząd lokalny. Środki te powiązane są nierzadko z liczbą osób uczestniczących w zajęciach w danym miesiącu.

 • W specustawie pojawił się mechanizm zabezpieczający środki ze źródeł publicznych przeznaczone na funkcjonowanie podmiotów zatrudnienia socjalnego. W związku z zawieszeniem zajęć w tych podmiotach kwota dotacji mogłaby ulec drastycznemu obniżeniu. Brak możliwości opłacenia wynagrodzeń personelu, czynszu, opłat za media mógłby doprowadzić do zamknięcia tych podmiotów. Aby tego uniknąć, wprowadziliśmy rozwiązanie, które pozwoli przyznać podmiotom zatrudnienia socjalnego dotację na dotychczasowym poziomie, co umożliwi podjęcie działalności po epidemii – mówi minister Marlena Maląg.

PES ze wsparciem dedykowanym przedsiębiorcom. Bardzo ważna informacja – podmioty ekonomii społecznej prowadzące działalność gospodarczą (np. spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe) będą mogły skorzystać ze wsparcia dedykowanego przedsiębiorcom. To m.in. dopłaty do wynagrodzeń w przypadku spadku obrotów, dofinansowanie wynagrodzenia postojowego, zwolnienia ze składek, preferencyjne pożyczki itp. Inną kategorią podmiotów ekonomii społecznej są organizacje pozarządowe prowadzące odpłatną bądź nieodpłatną działalność pożytku publicznego. Takie podmioty zwykle nie mają rezerw finansowych oraz dostępu do kredytów komercyjnych. W rezultacie spadek przychodów z działalności statutowej może prowadzić do ich likwidacji.

 • Takie straty dla społeczności lokalnych trudno będzie odtworzyć, dlatego w specustawie przewidziano rozwiązanie, dzięki któremu organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, np. podmioty wyznaniowe, kluby sportowe, których przychody z działalności statutowej spadły w związku z COVID-19, będą mogły uzyskać dofinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników – wskazuje minister Marlena Maląg. Wysokość wsparcia zależeć będzie od skali spadku przychodów i może wynieść do 90 proc. płacy minimalnej powiększonej o składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy. Wsparcie może być przyznane na 3 miesiące, a wniosek według wzoru będzie można składać do powiatowego urzędu pracy.

Zwolnienie ze składek ZUS. Podmioty ekonomii społecznej, w tym organizacje pozarządowe (np. fundacje i stowarzyszenia) – zatrudniające mniej niż 10 pracowników – będą mogły zostać na 3 miesiące zwolnione z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych. Odbywać się to będzie na podobnych zasadach jak w przypadku przedsiębiorców (np. spółdzielni socjalnych) zatrudniających mniej niż 10 pracowników. Rozwiązanie to dotyczy wszystkich płatników składek, którzy zgłosili do ubezpieczenia na dzień 29 lutego 2020 r. mniej niż 10 ubezpieczonych. Składki zawieszane są za okres od 1 marca do 31 maja. Wniosek będzie można złożyć najpóźniej do 30 czerwca 2020 r. w ZUS. Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te wchodzą w życie 1 kwietnia 2020 roku. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS. Jakie wsparcie można otrzymać w ZUS?

W jaki sposób można ubiegać się o wsparcie w ZUS? Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej, trzeba złożyć odpowiedni wniosek:

 • RDZ – wniosek o zwolnienie z opłacania składek,
 • RSP-C – wniosek o świadczenie postojowe dla umów cywilnoprawnych (wypełnia zleceniodawca lub zamawiający),
 • RSP-D – wniosek o świadczenie postojowe dla prowadzących działalność,
 • RDU – wniosek o ulgę w opłacaniu składek (odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek) bez opłaty prolongacyjnej.

Wszystkie te wnioski są dostępne online - na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz na stronie www.zus.pl. Wnioski można złożyć:

 • drogą elektroniczną przez PUE ZUS,
 • za pośrednictwem poczty,
 • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem "Tarcza antykryzysowa” (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

W przypadku problemów z wypełnieniem wniosku, można liczyć na pomoc pracowników ZUS. Można kontaktować się z nimi telefonicznie. Przedstawiamy ponadto:


Jak zmienić model działania w dobie koronawirusa? – studium przypadku przedsiębiorstw społecznych zajmujących się gastronomią (w tym szczególnie prowadzących stołówki szkolne).

Drodzy Czytelnicy. Przygotowany przeze mnie materiał powstał jako odpowiedź na wyzwania z jakimi borykają się nasi klienci, a z jakimi spotkałem się podczas mojej pracy jako Koordynator Merytoryczny w Małopolskim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej. Case, a właściwie case’y związane są z funkcjonowaniem kilku przedsiębiorstw społecznych z terenu subregionu tarnowskiego i sądeckiego woj. małopolskiego. To właśnie na tym terenie powstało, przy naszym skromnym udziale, kilka przedsiębiorstw społecznych, które zajmują się produkcją i organizacją posiłków w stołówkach szkolnych, wyżywieniem w przedszkolach i żłobkach. Dodatkowo podmioty te na co dzień zajmują się również świadczeniem usług cateringowych i obsługą imprez okolicznościowych. Niestety w obecnym czasie, z powodu epidemii i związanym z nią faktem zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków, podmioty te borykają się z bardzo dużymi problemami finansowymi. Chcąc pomóc naszym klientom przygotowałem opracowanie arkusza roboczego, pozwalającego przemodelować myślenie o zarządzaniu, szczególnie przydatnego w dobie kryzysów różnego typu. Dalsza część opracowania będzie miała formę zestawu pytań problemowych i odpowiedzi jakie nasuwały się w momencie jego uzupełniania. Pozdrawiam Krzysztof Braś – Koordynator Merytoryczny MOWES.

 1. Jakie są najważniejsze trudności i wyzwania, na które napotykają Twoi odbiorcy/klienci?
  • nagłe załamanie się możliwości świadczenia usług związane z epidemią koronawirusa,
  • problemy związane z koniecznością zapewnienia płynności finansowej związanej m.in. z kosztami funkcjonowania PS, które trzeba ponosić pomimo braku świadczenia usług lub ich znacznego ograniczenia, w tym:
   • wynagrodzenia pracowników PS / PES,
   • koszty czynszu,
   • koszty opłat administracyjnych, telekomunikacyjnych,
   • koszty obsługi księgowej,
   • koszty dodatkowych usług niezbędnych (np. prawnych) w związku z prowadzeniem: negocjacji, koniecznością zwolnień pracowników,
   • inne koszty stałe.
 2. Jakie zadania Twoi odbiorcy/klienci próbują wykonywać w pracy lub w życiu? Jakie problemy Twoi klienci próbują rozwiązać? Klienci zajmują się:
  • Produkcją i dostarczaniem posiłków (ciepłych i nie tylko) dla dzieci i młodzieży w wieku żłobkowym, przedszkolnym i szkolnym,
  • Organizacją i obsługą imprez okolicznościowych. Problemy jakie próbują rozwiązać:
  • Zapewnienie innych źródeł zleceń,
  • Zapewnienie innych zadań do wykonania w celu zapewnienia pracy dla swoich pracowników.
 3. Czy są problemy, z których Twoi odbiorcy/ klienci nie zdają sobie sprawy? Jakie?
  • Podstawowym problemem z jakiego nie zdają sobie sprawy klienci jest wysokie prawdopodobieństwo dużo dłuższego niż zakładano okresu kwarantanny i paraliżu zamówień na żywienie w szkołach i innych placówkach obsługiwanych,
  • Istnieje duże prawdopodobieństwo odwołania całego szeregu imprez okolicznościowych zakontraktowanych na najbliższe kilka miesięcy, co może pociągnąć za sobą konieczność zwrotu zaliczek.
 4. Co sprawia, że Twoi odbiorcy/klienci czują się źle? Jakie są ich frustracje, co powoduje ich ból głowy?
  • nagłe załamanie się możliwości świadczenia usług związane z epidemią koronawirusa,
  • problemy związane z koniecznością zapewnienia płynności finansowej związanej m.in. z kosztami funkcjonowania PS, które trzeba ponosić pomimo braku świadczenia usług lub ich znacznego ograniczenia.
 5. Jakie negatywne konsekwencje społeczne napotykają Twoi odbiorcy/klienci lub jakich się obawiają?
  • Pogorszenie się sytuacji finansowej podmiotu
  • Potencjalnie konieczność ogłoszenia upadłości,
  • Konieczność zwolnienia pracowników, którzy są w szczególnej sytuacji na rynku pracy (osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym)
 6. Co ułatwiłoby pracę lub życie Twojego odbiorcy/klienta?
  • Zapewnienie choćby częściowego wznowienia działalności,
  • Okresowe zwolnienie z opłat, ZUS-u, podatków, itp.
  • Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników,
  • Okresowe zwolnienie z czynszu.
 7. Co sprawia, że Twoi odbiorcy/ klienci poczują się lepiej? Co wyeliminuje ich frustracje, niepokoje?
  • Powrót do świadczenia usług na takim samym lub wyższym niż przed kryzysem poziomie.
  • Zapewnienie wsparcia finansowego na wynagrodzenie dla pracowników i ponoszenie innych kosztów bieżąco funkcjonowania podmiotu.
 8. Jakie Wasze działania mogą zakończyć trudności i wyzwania, na które napotyka Twój odbiorca/ klient, poprzez ułatwienie mu życia i eliminowanie przeciwności?
  • Lobbowanie w MRPiPS zmian do Wytycznych włączenia społecznego - CT9, które pozwalają zapewnić dodatkowe środki finansowe przedsiębiorstwom społecznym przeżywającym trudności związane z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa i koniecznością zapewnienia wynagrodzenia pracownikom – włączenie się w działania OWES z całego kraju na rzecz wypracowania wspólnego stanowiska w tym względzie
  • Zapewnienie dodatkowego wsparcia finansowego pomostowego dla miejsc pracy w przedsiębiorstwach / podmiotach ekonomii społecznej przeżywających trudności w zapłacie wynagrodzeń,
  • Przygotowanie dla PES/PS planów naprawczych, kompleksowej usługi doradczej – zdalnej oraz modelowych rozwiązań jakie można podjąć w dobie kryzysu związanego z koronawirusem,
  • Przekonanie Gmin, które zamawiają usługi dożywania, aby świadczyć usługi dożywiania w domach, ponieważ dzieci i młodzież potrzebująca pomimo nieuczęszczania do placówek wymaga zapewnienia posiłków.
  • Organizacja zbiórki publicznej na rzecz organizacji posiłków dla zawodów medycznych i osób potrzebujących, których wykonawcami i dostawcami będą podmioty – klienci.

Podsumuj odpowiedzi na powyższe pytania i zaplanuj wdrożenie potrzebnych Twoim zdaniem zmian. Pomocą w tym celu mogą służyć poniższe pytania:

 1. Czy możecie przenieść część z działań do internetu? Jakie to działania? Jakich zasobów potrzebujecie, żeby to zrobić? Kto Wam może pomóc?
 2. Jakich działań nie możecie przenieść do sieci?
  • Świadczenia bezpośredniego posiłków w stołówkach,
  • Świadczenia usług obsługi imprez okolicznościowych
 3. Jakie działania możecie podjąć, aby zadbać o bezpieczeństwo Waszych pracowników?
  • Czasowe ograniczenie wymiaru etatu (w porozumieniu z pracownikami),
  • Rozważenie możliwości urlopu bezpłatnego na wniosek pracowników,
  • Rozważenie możliwości zmiany modelu produkcji na produkcję np. wyrobów garmażeryjnych, mrożonek dostarczanych do sklepów spożywczych, sprzedawanych na zamówienie do domów
 4. W jaki sposób chcecie się komunikować z odbiorcami Waszych usług/ klientami i interesariuszami?
  • Dyżury na telefonach,
  • Specjalne promocje za pośrednictwem mediów społecznościowych,
  • Wdrożenie dodatkowych możliwości zamówień (np. przez pyszne.pl)
 5. Jakie działania należy podjąć, by poradzić sobie z sytuacją kryzysową (kto powinien być aktywny w Twojej organizacji i co powinien robić)? Zarząd PES (przy wsparciu OWES):
  • Próba wznowienia świadczenia usług dożywania na zlecenie gminy dla dzieci będących w trudnej sytuacji materialnej/ osób starszych i potrzebujących- posiłek w szkole i w domu,
  • Przekonanie Ośrodka Pomocy Społecznej by wznowił zamówienia na posiłki, obdzwonił korzystających z tych posiłków i poinformował że jest możliwość dostarczania do wybranych miejsc,
  • Podjęcie decyzji o wznowieniu świadczenia usług za pośrednictwem Internetu:
   • Zamówienia on-line do domów,
   • Udział w żywieniu pracowników służby zdrowia,
   • Zaangażowanie się w akcję sprzedaży bonów, itp.
   • Poszukiwanie nowych usług, np. szycia maseczek, robienia zakupów dla osób potrzebujących na dowóz wraz ze sprzedażą własnych wyrobów (obiady, chleby, ciasta, wędliny własnego wyrobu, kiełbasy, pasztety, wyroby mrożone itp.),
  • Pracownicy:
   • Stworzenie dodatkowej oferty posiłków mrożonych (pierogi, krokiety, pakiety śniadaniowe na święta Wielkiej Nocy),
   • Przygotowanie się do nowych usług: pieczenie chleba i przygotowanie innych produktów, które mogą być nową usługa bardziej pożądaną w obecnych czasach niż posiłki ciepłe,
   • Świadczenie usług dowozowych,
   • Zapewnienie odpowiedniego zaplecza technicznego i organizacyjnego w celu właściwego zarządzania zamówieniami i optymalizacją tras wyjazdowych na dostarczanie produktów.
 6. Jakie informacje powinny być przekazywane pracownikom, klientom i interesariuszom? Informacja do pracowników:
  • Konieczność zmian organizacyjnych,
  • Przeprowadzenie okresowej restrukturyzacji,
  • Dialog celem ustalenia kto z pracowników jest gotowy ograniczyć swoje zaangażowanie (urlopy, urlopy bezpłatne, postojowe, ograniczenie etatu itp.) Informacje do klientów i interesantów:
  • jakie są nowe usługi,
  • o możliwości kontynuowania zamówienia z Gminy,
  • o możliwości zakupu voucherów, bonów na usługi w przyszłości.

Małopolska Tarcza Antykryzysowa: 325 milionów złotych na walkę z koronawirusem oraz skutkami gospodarczymi epidemii

325 milionów złotych – to kwota, która zostanie przekazana przez Zarząd Województwa Małopolskiego z Regionalnego Programu Operacyjnego na walkę z chorobą wywołaną koronawirusem oraz łagodzenie skutków epidemii dla małopolskiej gospodarki. Marszałek województwa Witold Kozłowski zaprezentował pakiet dla służby zdrowia i przedsiębiorców!

Zarząd Województwa intensywnie pracuje nad wykorzystaniem środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego na walkę z epidemią koronawirusa oraz łagodzenie jej skutków gospodarczych. Przy współpracy z partnerami pracujemy nad system działań obejmujący trzy pakiety: medyczny, przedsiębiorczości i płynności finansowej. Łącznie planujemy przeznaczyć ponad 320 mln złotych ze środków europejskich.

 1. PAKIET MEDYCZNY – 94 miliony złotych, przeznaczony na zakupy sprzętu medycznego pozwalającego ratować życie i leczyć osoby zakażone koronawirusem, w tym karetki pogotowania i środki dezynfekcji pomieszczeń. Zakupione zostaną również środki ochrony osobistej. Na te cele przeznaczonych zostanie 94 miliony złotych dofinansowania unijnego, co po uzupełnieniu o wkład krajowy utworzy budżet na poziomie 115 milionów złotych. Zarząd Województwa powołał specjalny Komitet Sterujący z udziałem Wojewody Małopolskiego oraz Małopolskiego Inspektora Sanitarnego, który będzie koordynował wydatkowanie środków.
 2. PAKIET PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - 192 milionów złotych, przeznaczony na osłonę przedsiębiorstw przed skutkami gospodarczymi, wspierający utrzymanie miejsc pracy i przetrwanie czasu epidemii. Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dotację jako rekompensatę z tytułu utraconych przychodów. Nie będzie wymogu przeprowadzenia nowej inwestycji czy wysokiego poziomu innowacyjności. To kroplówka na przeżycie. Na ten cel zostanie przeznaczonych 192 mln złotych. Mechanizm dofinansowanie zostanie szczegółowo opisany po opracowaniu podstaw prawnych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, które również błyskawicznie są tworzone.
 3. PAKIET PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ – 35 milionów złotych, przeznaczony na poprawę płynności finansowej przedsiębiorstw poprzez uruchomienie niskooprocentowanych pożyczek, m.in. obrotowych (bez wymaganej dotychczas części inwestycyjnej). Nowa oferta pożyczkowa będzie udostępniona we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, a przeznaczonych zostanie na ten cel ponad 35 mln złotych, z możliwością dalszego zwiększania kwoty w zależności od potrzeb.

Łącznie, na obecnym etapie zaangażowanych zostanie 325 milionów złotych, licząc z już przekazanymi funduszami do szpitali. Elastyczne wykorzystanie środków jest możliwe, co zostało zakomunikowane przez Komisję Europejską oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.


Dopłacimy do wynagrodzeń, by utrzymać zatrudnienie

racodawcy, którym na skutek pandemii koronowirusa spadły obroty, będą mogli starać się o dofinasowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz marszałkowie regionów zapewnią pieniądze na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników i składek na ubezpieczenia społeczne. To jedno z rozwiązań, które znalazło się w projekcie tarczy antykryzysowej.

 
W rozmowach z Komisją Europejską udało nam się ustalić ogólne warunki wykorzystania pieniędzy z Europejskiego Funduszu Społecznego na refundowanie wydatków związanych z utrzymaniem miejsc pracy. Ważne było odstąpienie od wymogu powiązania tego typu wsparcia z programem szkoleniowym. W obecnej sytuacji byłby to warunek nie do spełnienia. Komisja wykazała pełne zrozumienie i z jej aprobatą wkrótce uruchomimy dopłaty – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.
Przedsiębiorcy, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, ale także organizacje pozarządowe, będą mogli wnioskować o dofinansowanie z EFS na pokrycie części wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych zarówno na umowę o pracę, jaki i umowy cywilno-prawne, czyli na przykład umowy zlecenia, a także dla osób pracujących na rzecz rolniczych spółdzielni produkcyjnych.
To trudny moment dla każdego z nas, ale szczególnie dla osób prowadzących własne firmy. Pokrycie kosztów utrzymania pracowników to jedno z największych wyzwań, z którym w ostatnich dniach muszą się zmierzyć pracodawcy. We wzburzonej przez pandemię sytuacji rzucamy im koło ratunkowe. Będą mogli starać się o dofinansowanie unijne i tym samym utrzymać na powierzchni swoje firmy wraz z załogą, która otrzyma wynagrodzenie mimo przestoju w pracy. Szacujemy, że na ten cel uda się wygospodarować co najmniej 1,5 miliarda złotych z Europejskiego Funduszy Społecznego – podkreśla minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.
Pieniądze będą pochodziły z zarządzanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej programu "Wiedza Edukacja Rozwój" oraz programów regionalnych, za które odpowiadają marszałkowie województw. Pracodawcy będą mogli ubiegać się o wsparcie, jeżeli z powodu pandemii wartość ich obrotów spadła o co najmniej 30 procent. W takiej sytuacji będą mogli wnioskować o dofinansowanie unijne pokrywające 50 procent minimalnego wynagrodzenia pracowników. W przypadku, kiedy obroty spadną o połowę, pracodawca może starać się o środki, które w 70 procentach pokryją koszty minimalnego wynagrodzenia za pracę. O wsparcie w wysokości 90 procent minimalnego wynagrodzenia na każdego pracownika mogą starać się pracodawcy, w których obroty spadły o co najmniej 80 procent. Pomoc będzie mogła  zostać przyznana na okres nie dłuższy niż 3 miesiące i będzie wypłacana co miesiąc. Przedsiębiorcy, osoby samozatrudnione oraz organizacje pozarządowe, które uzyskają wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego będą zobowiązani do utrzymania zatrudnienia pracowników lub dalszego prowadzenia działalności przez okres dofinansowania oraz taki sam czas po jego zakończeniu. To oznacza wsparcie dla stabilności zatrudnienia nawet do pół roku. Dążymy do tego, by program wystartował jak najwcześniej po przyjęciu tarczy antyktryzysowej. Zakładamy, że nastąpi to w I połowie kwietnia. Wnioski o dofinansowanie będą przyjmować powiatowe urzędy pracy. Pieniądze będą wypłacane z Funduszu Pracy, a następnie Europejski Fundusz Społeczny będzie refundował te koszty.

Łatwiejsza spłata pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej

Wakacje kredytowe i wydłużony okres spłaty – to najważniejsze ułatwienia w spłacie pożyczek dla podmiotów ekonomii społecznej. Ze względu na epidemię koronawirusa pożyczkobiorcy mogą skorzystać z rozwiązań przygotowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

W przypadku trudnej sytuacji finansowej dajemy możliwość obniżenia oprocentowanie do 0% na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy i proponujemy pakiet ułatwiający spłatę, w tym wakacje kredytowe i wydłużenie okresu spłaty – mówi minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.
Przygotowując rozwiązania dla firm wchodzące w pakiet tarczy antykryzysowej nie zapominamy także o wyjątkowych firmach, jakimi są podmioty ekonomii społecznej.
Chcemy pomóc przetrwać im ten trudny okres po to, aby po unormowaniu się sytuacji społeczno-gospodarczej, mogły dalej służyć lokalnym społecznościom. Już zaczęliśmy informować o ułatwieniach naszych pośredników finansowych, którzy mają kontakt z pożyczkobiorcami – mówi Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Ułatwienia dla pożyczkobiorców

 • wydłużenie okresu utworzenia miejsca pracy maksymalnie do 12 miesięcy,
 • wydłużenie okresu spłaty do 12 miesięcy,
 • karencja w spłacie kapitału dodatkowo do 6 miesięcy,
 • wakacje kredytowe – zawieszenie spłaty rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych do 6 miesięcy,
 • obniżenie oprocentowania do 0% na okres do 12 miesięcy.

Podmioty ekonomii społecznej (PES)

To organizacje, które nie są nastawione na zysk. PES prowadzą działalność w głównie społecznych celach. Zyski w założeniu są reinwestowane w cele PES lub we wspólnotę, a nie dla zwiększenia dochodu udziałowców, czy też właścicieli. PES to między innymi spółdzielnie pracy, inwalidów i socjalne, centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej, organizacje pozarządowe i organizacje pożytku publicznego oraz organizatorzy wolontariatu prowadzący działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych.

Więcej informacji

Szczegółowe informacje na portalu Funduszy Europejskich oraz u pośredników finansowych. Działanie finansowane z Programu Wiedza Edukacja Rozwój i Programu Kapitał Ludzki.
 • https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/latwiejsza-splata-pozyczki-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej?fbclid=IwAR1Mtg-3tz8-L-c2v33GrkyzhxH3I444lO024-izWCXIazE9zZeU3dm0Ke8

W związku z epidemią koronawirusa oraz trudną sytuacją gospodarczą jaka ma miejsce prezentujemy różnego typu „koła ratunkowe” jakie mogą się Wam obecnie przydać. Uprzejmie informujemy, że najważniejsze działania pakietu antykryzysowego obejmują:

 1. Wsparcie w wypłacie wynagrodzeń dla pracowników w firmach z problemami notującymi spadek obrotu (pokrycie połowy wynagrodzenia pracownika, z limitem dopłaty do max. 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia w 2019 r.).
 2. Odroczenie płatności składek na ZUS o 3 miesiące (późniejsza spłata składek będzie mogła zostać rozłożona na raty, a odroczenie i rozłożenie na raty składek ZUS będzie bez opłat).
 3. Wypłata z ZUS jednorazowego świadczenia miesięcznego w kwocie ok. 2 tys. zł brutto (dla osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne oraz dla osób samozatrudnionych).
 4. Mikropożyczki dla przedsiębiorców do 5 tys. zł.
 5. Rozszerzony program gwarancji de minimis BGK dla małych i średnich firm (podwyższony zostanie poziom zabezpieczenia kredytu z 60 proc. do 80 proc.).
 6. Pomoc dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne w wysokości ok. 600 mln zł.
 7. Dopłaty BGK do odsetek kredytów – z Funduszu Dopłat do odsetek od kredytów w kwocie 500 mln zł dla sektora przedsiębiorstw.
 8. Możliwość odstąpienia od kar umownych za opóźnienia w realizacji zamówienia publicznego związanych z epidemią.
 9. Przedłużenie do końca maja terminu na złożenie deklaracji podatkowej PIT.
 10. Możliwość rozliczenia całej tegorocznej straty w przyszłym roku.
 11. Przesunięcie płatności za media.
 12. Wydłużenie prawa do zasiłku opiekuńczego dla rodziców, którzy opiekują się dziećmi do 8. roku życia.
 13. Możliwość odroczenia danin publicznych – PIT, CIT, VAT, składek na ZUS – bez opłat i odsetek, a także odroczenie płatności o rat kredytowych.

Dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych najważniejsze filary to:

 1. Bezpieczeństwo Pracowników – o wartości 30 mld zł;
 2. Finansowanie Przedsiębiorstw – 74,2 mld zł.

Kluczowe rozwiązania Tarczy Antykryzysowej

 • 500 000 mikrofirm, które zatrudniają do 9 pracowników, będzie mogło skorzystać z pożyczek w wysokości 5 tys. zł.
 • Możliwość uzyskania przez firmy średnie i duże z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji – łącznie o wartości 6 mld zł.
 • Dopłaty BGK do odsetek kredytów – z funduszu dopłatowego do odsetek od kredytów w kwocie 500 mln zł dla sektora przedsiębiorstw.
 • Firmy transportowe dostaną wsparcie ARP na refinansowanie umów leasingowych.
 • Państwo dołoży się do pensji pracowników firm w postoju. Firmom w postoju państwo pokryje blisko połowę wynagrodzeń i składki ZUS.
 • Rodzicom, którzy opiekują się dziećmi do 8. roku życia, wydłużymy prawo do zasiłku opiekuńczego.
 • Zatrudnieni na umowach cywilno-prawnych będą mogli skorzystać ze świadczenia miesięcznego w kwocie około 2 tys. zł. brutto.
 • Firmy w kłopotach otrzymają wsparcie w utrzymaniu pracowników – państwo sfinansuje 40% ich płacy.
 • Możliwość odstąpienia od kar umownych za opóźnienia w realizacji zamówienia publicznego związanych z epidemią.
 • 100 tys. MŚP dostanie możliwość uzyskania kredytu z gwarancją de minimis do wysokości 3,5 mln zł.
 • Możliwość odroczenia składek na ZUS – bez opłat i odsetek.
 • Prolongata terminu przekazania zaliczek na PIT od przychodów z szeroko rozumianej pracy pobranych w marcu i kwietniu do końca maja.
 • Ubezpieczenia obrotu handlowego KUKE.
 • Rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku.
 • Przesunięcie wejścia w życie nowego JPK – od 1 lipca 2020 r.
 • Przesunięcie płatności za media.
 • Ochrona konsumentów.
 • Wydłużenie ważności okresowych badań lekarskich.
 • Wydłużenie wiz pobytowych i zezwoleń na pobyt czasowy cudzoziemców.

Jak to będzie wyglądało w praktyce?

Młoda mama zatrudniona na umowę zlecenie:

 • Wypłata świadczenia gwarantowanego w wysokości około 2 tys. zł. brutto
 • Dodatkowy zasiłek opiekuńczy
 • Przedłużenie do końca maja terminu na złożenie deklaracji podatkowej PIT
 • Wakacje kredytowe
 • Ochrona konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk
 • Przesunięcie płatności za media
 • Jeśli jest twórcą – Wsparcie finansowe twórców i artystów
 • Możliwość odroczenia składek na ZUS – bez opłat i odsetek
 • Prolongata terminu przekazania zaliczek na PIT od przychodów z szeroko rozumianej pracy pobranych w marcu i kwietniu do końca maja

Mała firma, np. restauracja:

 • Pożyczka 5 000 zł dla mikrofirm ( z możliwością umorzenia)
 • Możliwość odroczenia lub rozłożenie na raty składek ZUS
 • Możliwość odroczenia płatności podatków PIT, CIT, VAT bez dodatkowych opłat
 • Przedłużenie bankowych kredytów obrotowych
 • Możliwość świadczenia usług na dowóz
 • Dofinansowanie przez państwo 40% płacy pracownika przy spadku obrotów firmy
 • Wakacje kredytowe
 • Ochrona konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk
 • Przesunięcie płatności za media
 • Prolongata ważności udzielonych pozwoleń na pracę dla obcokrajowców
 • Możliwość odroczenia składek na ZUS – bez opłat i odsetek
 • Prolongata terminu przekazania zaliczek na PIT od przychodów z szeroko rozumianej pracy pobranych w marcu i kwietniu do końca maja

Średnia firma, np. palarnia kawy:

 • Współfinansowanie przez państwo postojowego
 • Rozszerzenie programu gwarancji de minimis BGK dla MŚP
 • Możliwość uzyskania przez firmy średnie i duże z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji – łącznie o wartości 6 mld zł
 • Ubezpieczenia obrotu handlowego KUKE
 • Dofinansowanie przez państwo 40% płacy pracownika przy spadku obrotów firmy
 • Ochrona konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk
 • Przesunięcie płatności za media
 • Prolongata ważności udzielonych pozwoleń na pracę dla obcokrajowców
 • Możliwość odroczenia składek na ZUS – bez opłat i odsetek
 • Prolongata terminu przekazania zaliczek na PIT od przychodów z szeroko rozumianej pracy pobranych w marcu i kwietniu do końca maja

Firma transportowa:

 • Firma w problemach finansowych będzie miała możliwość refinansowania obecnych umów leasingowych wraz z wakacjami kredytowymi, polegającymi na odsunięciu czasowym płatności rat leasingowych
 • Rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku – branże szczególnie dotknięte kryzysem makroekonomicznym (np. transport, turystyka), w sytuacji spadku przychodów firmy o 50% w 2020 r. – w stosunku do 2019 r. – zyskają prawo obniżenia dochodu do opodatkowania o wysokość straty w 2020 r. poprzez korektę CIT za 2019 r. do limitu 5 mln zł
 • Ochrona konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk
 • Przesunięcie płatności za media
 • Wyłączenie okresu oczekiwania na granicy z czasu pracy kierowców samochodów ciężarowych
 • Wakacje kredytowe
 • Wakacje od obowiązków administracyjnych
 • Dofinansowanie zatrudnienia przez państwo
 • Finansowanie postojowego
 • Czasowe przywrócenie zaopatrzenia sklepów i handlu w niedzielę
 • Prolongata ważności udzielonych pozwoleń na pracę dla obcokrajowców
 • Możliwość odroczenia składek na ZUS – bez opłat i odsetek
 • Prolongata terminu przekazania zaliczek na PIT od przychodów z szeroko rozumianej pracy pobranych w marcu i kwietniu do końca maja

Firma turystyczna:

 • Wydłużenie do 180 dni terminu na rozwiązanie bądź odstąpienia od umowy o wycieczkę. Po tym czasie klient otrzyma zwrot wpłat lub otrzyma vouchera do wykorzystania w przyszłości, w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć.
 • Rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku – branże szczególnie dotknięte kryzysem makroekonomicznym (np. transport, turystyka), w sytuacji spadku przychodów firmy o 50% w 2020 r. – w stosunku do 2019 r. – zyskają prawo obniżenia dochodu do opodatkowania o wysokość straty w 2020 r. poprzez korektę CIT za 2019 r. do limitu 5 mln zł
 • Przesunięcie płatności za media
 • Wakacje kredytowe
 • Wakacje od obowiązków administracyjnych
 • Dofinansowanie zatrudnienia przez państwo
 • Finansowanie postojowego
 • Możliwość odroczenia składek na ZUS – bez opłat i odsetek
 • Prolongata terminu przekazania zaliczek na PIT od przychodów z szeroko rozumianej pracy pobranych w marcu i kwietniu do końca maja

Duża firma, np. producent mebli:

 • Większa dostępność kredytów – szybkie uruchomienie znaczących środków finansowych, które stanowić będą wsparcie dla sektora przedsiębiorstw. Wykorzystywane będą m.in. następujące instrumenty finansowe:
  • Fundusz Gwarancji Płynnościowych dla firm większych z zabezpieczeniem do 80%, udzielanych przez system bankowy
  • Program Kapitał dla Bezpieczeństwa i Wzrostu PFR. Możliwość uzyskania przez firmy średnie i duże z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji – łącznie o wartości 6 mld zł
  • Ubezpieczenia obrotu handlowego KUKE
 • Przesunięcie wejścia w życie nowego JPK – dopiero od 1 lipca 2020 r.
 • Możliwość przesunięcia przez wójta / burmistrza / prezydenta miasta terminu na zapłacenie opłaty za użytkowanie wieczyste
 • Uelastycznienie przepisów rynku pracy
 • Prolongata ważności udzielonych pozwoleń na pracę dla obcokrajowców
 • Możliwość odroczenia składek na ZUS – bez opłat i odsetek
 • Prolongata terminu przekazania zaliczek na PIT od przychodów z szeroko rozumianej pracy pobranych w marcu i kwietniu do końca maja

Opracowano na podstawie – tu przeczytasz więcej:


Tarcza Antykryzysowa dla III sektora

Piotr Gliński, Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego, ogłosił propozycję działań osłonowych dla organizacji pozarządowych. Działania osłonowe obejmą:

 • Przesunięcie obowiązków sprawozdawczych CIT – wydłużenie terminu do 31 lipca br. Ministerstwo Finansów proponuje, by dotyczyło to podatników osiągających wyłącznie dochody zwolnione od podatku, a także  podatników działających w sferze pożytku publicznego, jeżeli ich przychody z tej działalności stanowią co najmniej 80% wszystkich przychodów.
 • Ułatwienia dla organizacji realizujących zadania zlecone przez organy administracji publicznej (przedłużenie termin na złożenie sprawozdania, przedłużenie termin na rozliczenie dotacji, uznanie za uzasadnione wydatków poniesionych na sfinansowanie działań, które zostały odwołane w w związku z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii). Jeśli z powodu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, zaplanowane działania nie zostaną wykonane lub rezultaty założone w umowie nie zostaną osiągnięte, dotacja na realizację zadania publicznego nie zostanie uznana za wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem, pobraną nienależnie lub w nadmiernej wysokości i podlegającą zwrotowi.
 • Możliwość zlecania zadań publicznych w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 z pominięciem otwartego konkursu ofert (analogicznie do rozwiązania przyjętego w art. 11a uodppiow, obowiązującego w sytuacji klęski żywiołowej).
 • Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania COVID-19 w Narodowym Instytucie Wolności – uruchomiony zostanie nowy program wsparcia doraźnego z budżetem 10 mln zł. Program ma na celu wspomaganie funkcjonowania organizacji pozarządowych w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń związanych z bieżącą sytuacją epidemiczną, w tym: a. przygotowanie i realizację działań podejmowanych w uzupełnieniu zadań administracji publicznej w celu przeciwdziałania Covid-19 w społecznościach lokalnych; b. przygotowanie i realizację działań, podejmowanych w zastępstwie bądź w uzupełnieniu zadań, które w całości lub części musiały zostać odwołane na skutek Covid-19; c. przygotowanie i realizację działań podejmowanych w celu podtrzymania funkcjonowania organizacji zagrożonego na skutek Covid-19; d. zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji przedsięwzięć, o których mowa wyżej; e. wynajem siedziby, lokalu do realizacji działań, jeśli środki przeznaczone na ten cel zostały utracone na skutek Covid-19;
 • Włączenie organizacji pozarządowych prowadzących odpłatną działalność pożytku publicznego oraz działalność gospodarczą do pakietu osłonowego dla przedsiębiorców.

Przeczytaj więcej:

Zachęcamy do kontaktu z lokalnymi organami administracji publicznej w celu omówienia przeszkód w realizacji zadań publicznych zaistniałych w związku z epidemią koronawirusa.


Rozwiązania Ministerstwa Finansów w pakiecie działań tarczy antykryzysowej

Ministerstwo Finansów zaproponowało własne rozwiązania wspierające przedsiębiorców i możliwe do wprowadzenia w ramach programu Tarczy Antykryzysowej. Kilka z nich już się pojawiło w bieżących regulacjach, część czeka na rozpatrzenie i ewentualne wdrożenie w życie. Dla przedsiębiorców społecznych istotne będą:

 • Możliwość zawieszenia kontroli podatkowych, postępowań podatkowych, kontroli celno- skarbowych na czas obowiązywania stanu epidemicznego.
 • Zaniechanie poboru opłaty prolongacyjnej: Podatnik nie będzie musiał ponosić kosztu opłaty w związku z odroczeniem terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty, albo odroczeniem lub rozłożeniem na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami.
 • Ulga z tytułu darowizn przekazanych na walkę z koronawirusem.
 • Możliwość wstrzymania administracyjnego postępowania egzekucyjnego należności pieniężnych.
 • Wyłączenie stosowania regulacji w podatkach dochodowych dotyczących tzw. złych długów.
 • Możliwość rezygnacji z uproszczonych zaliczek w 2020 r. i obliczanie zaliczek miesięcznych od bieżących dochodów.
 • Wydłużenie terminu na przekazanie przez płatników zaliczek na podatek od wynagrodzeń pobranych za marzec i kwiecień.
 • Odroczenie do 13 lipca 2020 r. zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjenta Rzeczywistego (CRBR).
 • Możliwość wprowadzenia przez gminy zwolnień z podatku od nieruchomości oraz przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości.
 • Zawieszenie podatku od sprzedaży detalicznej.
 • Uelastycznienie zasad gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, funduszy celowych, agencji wykonawczych i budżetu państwa w celu zapewnienia możliwie najszybszego i sprawnego dysponowania środkami publicznymi na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

Przeczytaj więcej:


Wsparcie dla ludzi i instytucji kultury

Twórcy oraz instytucje kultury (w tym organizacje pozarządowe zajmujące się działaniami kulturalnymi) będą mogli skorzystać z założeń tarczy antykryzysowej. Dodatkowo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przedstawiło swoje propozycje:

 • dwa nowe programy dotacyjne: Twórczość w Internecie (dotacje na rozwój cyfrowych form prezentacji twórczości artystycznej) oraz dodatkowy program rekompensujący straty dla kultury w związku z epidemią po jej zakończeniu;
 • elastyczne podejście do realizacji i rozliczania zadań w Programach Ministra;
 • zmiany w ustawie o kinematografii dopuszczające premiery filmowe na platformach VOD i w Internecie oraz wydłużenie obowiązywania promes PISF dla produkcji filmowych;
 • zmiany w ustawie o zachętach audiowizualnych wydłużające terminy oraz upraszczające procedury składania wniosków o wsparcie finansowe na produkcje audiowizualne;
 • zwiększenie zakresu pomocy socjalnej (zapomóg) dla ludzi kultury.

Przeczytaj więcej:


Wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej prowadzących podmioty reintegracyjne (Kluby/Centra Integracji Społecznej)

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że toczą się prace legislacyjne, które pozwolą wypłacić uczestnikom CIS świadczenia integracyjne w niezmienionej wysokości za okres zawieszenia zajęć. Planowane jest rozwiązanie, które umożliwi również wypłatę świadczenia, jeżeli CIS zawiesił działalność przed wejściem w życie nowego przepisu. W aktualnym stanie prawnym nieobecność uczestników spowodowaną zawieszeniem zajęć (w tym opieką nad dzieckiem do lat 8) należy traktować jako nieobecność usprawiedliwioną. Po wejściu w życie nowych przepisów kierownicy CIS będą mogli złożyć korektę wniosku o refundację świadczeń integracyjnych. Planowanej zmiany prawne obejmować będą również zabezpieczenie na dotychczasowym poziomie dofinansowania działalności CIS i KIS. MRPiPS zaleca, aby CIS, których działalność może przyczyniać się do ograniczenia rozprzestrzeniania się zakażeń lub minimalizowania negatywnych skutków epidemii kontynuowały działalność (o ile to możliwe), z zachowaniem ostrożności oraz zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego. MRPiPS oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej pracują nad wdrożeniem zwrotnych i bezzwrotnych instrumentów wsparcia finansowego dla podmiotów ekonomii społecznej w celu zapewnienia płynności ich funkcjonowania. Czytaj więcej:


Wsparcie miasta Łodzi dla przedsiębiorców

Plan wsparcia przedsiębiorców i ratowania kilkudziesięciu tysięcy miejsc pracy przedstawiony przez Urząd Miasta Łodzi zakłada:

 • odroczenie miejskich podatków i opłat za miejskie lokale usługowe – wszystkie miejskie opłaty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, czyli czynsz za lokale użytkowe, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu i czynsze dzierżawne będą podlegać odroczeniu, rozłożeniu na raty i umorzeniu odsetek nawet na 12 miesięcy, na wniosek przedsiębiorcy.
 • nieoprocentowane pożyczki i poręczenie kredytowe oraz dotacje na późniejszym etapie

Na początek kwota na wsparcie wyniesie 10 milionów złotych.


Opłacenie składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Możliwość złożenia wniosku o odroczenie o 3 miesiące płatności składek za okres luty-kwiecień 2020 r. WAŻNE: z informacji uzyskanych z PFRON wynika, że dla PFRONu odroczenie składek ZUS będzie traktowane jak uchybienie terminowi płatności składki ZUS. Przeczytaj także:

Opłacenie podatków: PIT/CIT/VAT

Możliwość złożenia wniosek o odroczenie terminu płatności. Przeczytaj więcej:

Kredyty/pożyczki

Związek Banków Polskich przedstawił pakiet działań dla klientów, w tym umożliwienie im odroczenia spłat rat na 3 miesiące oraz inne formy wsparcia. Fundusz TISE SA – pożyczkodawca podmiotów ekonomii społecznej rozpatruje wnioski o pożyczki bez zmian, na bazie dotychczasowych dokumentów. Możliwe jest udzielenie pożyczki na poprawę bieżącej płynności finansowej – nic się pod tym względem nie zmieniło, poza faktem, że pożyczkodawca trochę więcej o możliwy impakt obecnej sytuacji. Możliwa jest karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy – nic się w tu również nie zmienia.

Aktualnie przede wszystkim rozpatrywane są wnioski o restrukturyzację pożyczek już udzielonych. Wszystkich klientów TISE zachęcamy do kontaktu z opiekunem w celu omówienia możliwości restrukturyzacji pożyczki.  Nie można w toku pożyczki ponownie udzielić karencji w spłacie, a więc zawiesić raty, ale można obniżyć ratę.

Bank Gospodarstwa Krajowego pracuje nad pakietem wsparcia obejmującym:
 • system gwarancji,
 • system dopłat,
 • wsparcie z wykorzystaniem Funduszy Unijnych.
Przeczytaj więcej: Pakiet pomocy dla firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19

Leasingi itp.

Zachęcamy do indywidualnego przeglądania umów oraz pisania wniosków wniosków o odłożenie kilku miesięcznych spłat i o wydłużenie o odpowiednią liczbę miesięcy umowy leasingowej.

Czynsze/najmy

Podobnie jak przy umowach leasingowych, zachęcamy do rozmów z właścicielami wynajmowanych powierzchni, np. o obniżeniu stałych opłat za media/ ogrzewanie w związku z tym, że powierzchnie nie są wykorzystywane.

Działania antykryzysowe dla organizacji pozarządowych realizujących projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego

Rekomendacje Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej obejmują m.in.:
 • finansowania z funduszy unijnych kosztów odwołanych szkoleń, wyjazdów, konferencji, jeśli pieniądze są nie do odzyskania i nie można było zrealizować planowanych działań (na przykład kraj, do którego planowany był wyjazd zamknął granice),
 • finansowania z funduszy unijnych kosztów funkcjonowania placówek, które powstały ze wsparciem unijnym (na przykład przedszkoli, które muszą zapłacić opiekunkom)
 • wydłużenia terminów składania wniosków o płatność i zmiany terminów zakończenia projektów,
 • zmiany treści wniosków i umów o dofinansowanie, na przykład w zakresie okresu realizacji projektu, terminu jego zakończenia albo finansowania dodatkowych kosztów zapewnienia bezpieczeństwa lub zmiany formy wsparcia na zdalne.
 • czasowego zawieszenia prowadzonej działalności gospodarczej w przypadku dotacji lub pożyczek na założenie firmy,
 • uznawania oświadczeń uczestników w przypadku stypendiów stażowych (takie oświadczenia mogą dotyczyć na przykład opieki nad dzieckiem do lat 8, zawieszenia działalności firmy, konieczności odbywania kwarantanny).
Zachęcamy do kontaktowania się z Instytucjami Pośredniczącymi w celu omówienia możliwych rozwiązań.

Informacja dla beneficjentów programów NIW: FIO, PROO, ROHiS i Korpus Solidarności

Narodowy Instytut Wolności prosi o kontakt z opiekunami projektów, jeżeli zostały zidentyfikowane ryzyka i osiągnięcie rezultatów projektu ze względu na obecną sytuację w kraju jest zagrożone.

Działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

Na poziomie regionalnym woj. łódzkiego, jak i na poziomie krajowym, opracowywane są propozycje wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw społecznych, które przez epidemię koronawirusa znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. 20 marca 2020 r. Ośrodki
x
Słowa krótsze niż 4 znaki oraz spójniki nie są brane pod uwagę podczas wyszukiwania
Wyniki: 0
sortuj wg:
najnowsze
najstarsze

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się