Zacznij działać!

ANIMACJA LOKALNA

OFERTA dla osób i grup nieformalnych

Dla osób, które:

 • chcą założyć i/lub prowadzić stowarzyszenie, fundację, spółdzielnię socjalną lub inny podmiot ekonomii społecznej,
 • chcą zorganizować sobie i/lub grupie miejsce pracy i poszukują na to środków,
 • zamieszkują lub pracują lub uczą się na terenie Krakowa lub powiatów krakowskiego, proszowickiego, miechowskiego, wielickiego, myślenickiego województwa małopolskiego.

Pomożemy:

 • sprawdzić potrzeby odbiorców, dla których planowane są działania,
 • w kwestiach formalno-prawnych (np. statut, KRS),
 • przygotować się do prowadzenia podmiotu ekonomii społecznej,
 • poukładać plany i priorytety grupy oraz zaplanować rozwój grupy,
 • nawiązać kontakty z osobami, instytucjami poszukującymi partnerów do współpracy.

Z czego można skorzystać?

Każda grupa jest inna, każda ma wyjątkowe możliwości, plany, oczekiwania. Proponujemy kompleksowe podejście i możliwość korzystania z szerokiego wachlarza narzędzi. Najważniejsze spośród nich to:

 1. Diagnoza. Czasem najlepsze pomysły mogą nie spotkać się z oczekiwaniami odbiorców. Dlatego tak ważne jest właściwe ich rozpoznanie, szczególnie jeśli planujemy podejmować działania ekonomiczne. Nasz zespół pomoże zweryfikować wstępne pomysły odnośnie działań, odbiorców, czy celów grupy.
 2. Przedsięwzięcie. Jeśli już wstępnie wiecie „co” i z „kim”, udział w projekcie da Wam możliwość: realizacji przedsięwzięcia bez zmartwienia skąd weźmiecie na nie pieniądze, sprawdzenia jak Wam się razem działa, sprawdzenia, czy Wasz pomysł na działania jest atrakcyjny dla odbiorców.
 3. Szkolenia wstępne. Pomogą zrozumieć, czym są i jak działają podmioty ekonomii społecznej, kiedy warto zakładać fundację, stowarzyszenie czy spółdzielnię socjalną.
 4. Szkoła Liderów. Na liderach spoczywa duża odpowiedzialność. Wymaga się od nich umiejętności skoordynowania pracy zespołu, podtrzymywania motywacji, czy nawiązywania współpracy z partnerami. Oczekuje się też szerszego spojrzenia na społeczność, dobrego rozpoznania możliwości, wiedzy. W ramach „Szkoły” chcemy wzmocnić umiejętności liderów od których zależy jak funkcjonuje zespół podmiotu ekonomii społecznej.
 5. Doradztwo w zakresie powoływania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej np. prawne, księgowe.
 6. Sieciowanie to możliwość spotkania ludzi o podobnych celach, pomysłach lub poszukujących swojego miejsca, chcących dołączyć do jakiejś grupy, gotowych do pracy i współpracy. To także możliwość poznania doświadczeń osób i grup, które realizują działania podobne do Waszych.

Każda grupa pracuje z animatorką planując indywidualnie swoją ścieżkę wsparcia.

Jak się zgłosić?

Prosimu o przesłanie formularza rekrutacyjnego mejlem na adres:

rekrutacja.kom@bis-krakow.pl

Więcej informacji na stronie: http://bis-krakow.pl/projekt/malopolski-osrodek-wsparcia-ekonomii-spolecznej/

Ο REGULAMIN ANIMACJI LOKALNEJ DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH I GRUP

Ο ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ REKRUTACYJNY

Ο ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE KANDYDATA/TKI

Ο ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTA OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ

Ο ZAŁĄCZNIK NR 4 - KONTRAKT INDYWIDUALNY - UMOWA UCZESTNICTWA

Ο OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA/CZKI

Ο ZAŁĄCZNIK NR 5 - KONTRAKT Z GRUPĄ


ANIMACJA LOKALNA

OFERTA dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

Współpraca rozpoczyna się od diagnozy możliwości zastosowania przedsiębiorczości społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym samorządu. Wspólnie szukamy odpowiedzi na pytania: Jaki obszar ekonomii społecznej samorząd chce rozwijać? Jakie konkretne rozwiązania chce wdrożyć?  W oparciu o wykonaną wspólnie diagnozę, sporządzony zostaje Indywidualny Plan Wsparcia który, w zależności od lokalnych potrzeb, może obejmować następujące działania:

 • pogłębioną diagnozę np. efektywności wybranych zadań publicznych czy jakości współpracy jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami ekonomii społecznej,
 • doradztwo specjalistyczne w zakresie zakładania podmiotów ekonomii społecznej oraz opracowania procedur i planowanych zmian prawnych np. nowych form współpracy czy społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych,
 • prowadzenie procesów konsultacji społecznych wprowadzanych rozwiązań,
 • wspólną realizację przedsięwzięcia przez samorząd i podmiot ekonomii społecznej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej,
 • rozwijanie współpracy lokalnej w celu rozwiązania zdiagnozowanych problemów,
 • inicjowanie współpracy między podmiotami ekonomii społecznej a lokalnymi przedsiębiorcami,
 • bieżące wsparcie animatora na etapie planowania i wdrażania rozwiązań.

Efektem współpracy może być m. in.: 

 • powołanie nowych podmiotów ekonomii społecznej – stworzenie nowych miejsc pracy,
 • zwiększenie skali  oraz wartości zadań i usług użyteczności publicznej zlecanych do realizacji podmiotom ekonomii społecznej lub wdrożenie nowych form współpracy finansowej, w tym w zakresie społecznie odpowiedzialnych zamówień,
 • wypracowanie rozwiązań systemowych, wspierających rozwój ekonomii społecznej w samorządzie, w ramach programów współpracy z organizacjami pozarządowymi lub innych dokumentów planistycznych,
 • rozwój współpracy lokalnych przedsiębiorców z podmiotami ekonomii społecznej.

Jak się zgłosić?

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami i przesłanie formularza na adres:

rekrutacja.kom@bis-krakow.pl

w terminach naborów.

Więcej informacji na stronie: http://bis-krakow.pl/projekt/malopolski-osrodek-wsparcia-ekonomii-spolecznej/

Ο REGULAMIN ANIMACJI LOKALNEJ DLA JST

Ο ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ REKRUTACYJNY

Ο ZAŁĄCZNIK NR 2 - KONTRAKT - UMOWA UCZESTNICTWA

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Ο ZAŁĄCZNIK NR 3 - ŚCIEŻKI WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU (CZĘŚĆ 1)

Ο ZAŁĄCZNIK NR 3 - ŚCIEŻKI WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU (CZĘŚĆ 2)

Ο ZAŁĄCZNIK NR 4 - KARTA OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

Ο ZAŁĄCZNIK NR 5 - KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ ROZMOWY REKRUTACYJNEJ


ANIMACJA LOKALNA

OFERTA dla społeczności lokalnej, w szczególności przedsiębiorców:

Oferujemy:

 • budowanie lokalnych rozwiązań współpracy z podmiotami ekonomii społecznej,
 • spotkania sieciujące lokalnych przedsiębiorców i podmiotów ekonomii społecznej.

W ramach projektu "MOWES - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Krakowski Obszar Metropolitalny" ww. działania realizowane są poprzez realizację Zadania 1 – Usługi animacji lokalnej (Partnerzy odpowiedzialni: Fundacja BIS i Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy) oraz Zadania 2 – Inicjowanie powstawania nowych podmiotów ekonomii społecznej (Partner odpowiedzialny: Fundacja BIS).