Wsparcie finansowe

Potrzebujesz dodatkowych środków finansowych na zatrudnienie pracowników?  

Oferujemy bezzwrotną dotacje do 23.000 złotych na jedno uworzone miejsce pracy (maksymalnie 115 tysięcy złotych na 5 miejsc pracy) w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym.

 

Od 12 listopada 2018 roku przyjmowane są dokumenty rekrutacyjne Grup inicjatywnych złożonych z osób prawnych zainteresowanych wsparciem szkoleniowo-doradczym i pozyskaniem dotacji na przystąpienie do przedsiębiorstwa społecznego.

W celu zgłoszenia kandydatury Grupy inicjatywnej należy dostarczyć (osobiście lub pocztą tradycyjną) Formularz rekrutacyjny stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji do Punktów Coworkingu Społecznego:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej MISTiA
31-019 Kraków, ul. Floriańska 31, tel. 12 633 51 54

Termin zakończenia naboru – 12 grudnia 2018 roku !!!  (decyduje data wpływu).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12 633 51 54

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby i podmioty! 

Wymóg konieczny dla wszystkich kandydatów: – posiadanie siedziby lub oddziału na Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego (KOM): powiaty: miasto Kraków oraz powiaty: bocheński, krakowski, miechowski, myślenicki, proszowicki i wielicki.

Udzielamy wsparcia szkoleniowo-doradczego osobom zainteresowanym utworzeniem miejsca pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym. Wspieramy rozwój przedsiębiorczości poprzez tworzenie dogodnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej oraz tworzenie trwałych miejsc pracy.

 Oferta MOWES dla grup inicjatywnych: 

1. Przeprowadzenie diagnozy potrzeb szkoleniowo-doradczych osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie w 4 obszarach ważnych z punktu widzenia planowanego przedsięwzięcia tj.:

wiedzy z zakresu powoływania i aspektów prawnych funkcjonowania PS,
aspektów finansowych i biznesowych prowadzenia PS,
procesu budowania grup,
diagnoza potrzeb dot. kwalifikacji i umiejętności zawodowy członków grupy inicjatywnej.

2. Opracowanie kompletnego Indywidualnego Planu Wsparcia (IPW) dla uczestników.

3. Wsparcie szkoleniowe.

4. Doradztwo biznesowe (obejmujące m.in. zasady planowania w biznesie, tworzenie biznesplanu na potrzeby dotacji) realizowane przez doradcę biznesowego.

5. Doradztwo kluczowe (obejmujące m.in. opracowanie dokumentów statutowych przez grupy inicjatywne, pomoc w dopełnieniu formalności związanych z rejestracją podmiotu, pomoc organizacyjną w znalezieniu lokalu, czy odpowiedniego sprzętu, pracowników) realizowane przez doradcę kluczowego.

6. Doradztwo specjalistyczne obejmujące m.in. finanse, porady prawne, czy technologiczne w danej dziedzinie produkcji, badania rynku itp.,

7. Wsparcie coachingowe i mentoringowe.

8. Szkolenia zawodowe dobrane do indywidualnych potrzeb.

9. Wsparcia finansowe  przystąpienie/ zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym dla uczestników projektu w maksymalnej kwocie 23.000 zł na utworzenie jednego miejsca pracy.

 

W ramach projektu "MOWES - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Krakowski Obszar Metropolitalny" ww. działania realizowane są poprzez realizację:

Zadania 3 – Inicjowanie powstawania przedsiębiorstw społecznych – diagnoza potrzeb i wsparcie szkoleniowo-doradcze (Partnerzy odpowiedzialni: FRDL MISTiA i Spółdzielnia Socjalna OPOKA), 
Zadania 4 – Inicjowanie powstawania przedsiębiorstw społecznych – dotacje (Partner odpowiedzialny: ARMZ)
Zadania 5 – Inicjowanie powstawania przedsiębiorstw społecznych – wsparcie pomostowe finansowe i merytoryczne (Partnerzy odpowiedzialni: FRDL MISTiA, Spółdzielnia Socjalna OPOKA, ARMZ).

 

Regulamin oraz załączniki:

Regulamin zadanie 3 -Regulamin rekrutacji i uczestnictwa we wsparciu szkoleniowo-doradczym

Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny MOWES KOM
Załącznik nr 2 - Karta oceny formalnej Formularza rekrutacyjnego
Załącznik nr 3 - Karta oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego
Załącznik nr 4 - Karta oceny Grupy Inicjatywnej
Załącznik nr 5 - Umowa o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych z osobą fizyczną
Załącznik nr 6 - Umowa o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych z osobą prawną