Wsparcie finansowe

Rekrutacja na XI nabór do 18 czerwca 2018 roku 

Informujemy, że od 21 maja 2018 roku przyjmowane są dokumenty rekrutacyjne na jedenasty nabór Grup inicjatywnych złożonych z osób fizycznych lub prawnych zainteresowanych wsparciem szkoleniowo-doradczym i pozyskaniem dotacji na utworzenie/przystąpienie do przedsiębiorstwa społecznego.

W celu zgłoszenia kandydatury Grupy inicjatywnej należy dostarczyć (osobiście lub pocztą tradycyjną) Formularz rekrutacyjny stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji do Punktów Coworkingu Społecznego:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej MISTiA
31-019 Kraków, ul. Floriańska 31, tel. 12 633 98 00

Termin zakończenia jedenastgo naboru – 18 czerwca 2018 roku !!!  (decyduje data wpływu).

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12 633 98 00

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby i podmioty! 

Wymóg konieczny dla wszystkich kandydatów:

 • w przypadku osób fizycznych – miejsce zamieszkania, nauki lub pracy na terenie  Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego (KOM): powiaty: miasto Kraków oraz powiaty: bocheński, krakowski, miechowski, myślenicki, proszowicki i wielicki.
 • w przypadku osób prawnych – posiadanie siedziby lub oddziału na Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego (KOM): powiaty: miasto Kraków oraz powiaty: bocheński, krakowski, miechowski, myślenicki, proszowicki i wielicki.

Udzielamy wsparcia szkoleniowo-doradczego osobom zainteresowanym założeniem nowego przedsiębiorstwa społecznego lub utworzeniem miejsca pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym. Wspieramy rozwój przedsiębiorczości poprzez tworzenie dogodnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej oraz tworzenie trwałych miejsc pracy. Naszym celem jest przygotowanie Uczestników projektu do założenia, prowadzenia lub pracy w przedsiębiorstwie społecznym z uwzględnieniem ich przyszłej roli w tym przedsiębiorstwie, a także wsparcie grup inicjatywnych w tworzeniu biznesplanu, który stanowi podstawę do ubiegania się o przyznanie bezzwrotnej  dotacji.

 

Oferta MOWES dla grup inicjatywnych: 

1. Przeprowadzenie diagnozy potrzeb szkoleniowo-doradczych osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie w 4 obszarach ważnych z punktu widzenia planowanego przedsięwzięcia tj.:

 • wiedzy z zakresu powoływania i aspektów prawnych funkcjonowania PS,
 • aspektów finansowych i biznesowych prowadzenia PS,
 • procesu budowania grup,
 • diagnoza potrzeb dot. kwalifikacji i umiejętności zawodowy członków grupy inicjatywnej.

2. Opracowanie kompletnego Indywidualnego Planu Wsparcia (IPW) dla uczestników.
3. Wsparcie szkoleniowe poprzez realizację cykli szkoleniowych złożonych z 3 bloków tematycznych:

 • blok 1 – aspekty prawne i zasady funkcjonowania, specyfika działalności gospodarczej prowadzonej w formie PS, odpowiedzialność prawna,
 • blok 2 – finansowe aspekty funkcjonowania PS, planowanie działalności, księgowość, koszty działania w tym obciążenia podatkowe, odpowiedzialność finansowa,
 • blok 3 – kompetencje interpersonalne i budowanie zespołu, podział ról w zespole, konflikty, wizyta studyjna.

4. Doradztwo biznesowe (obejmujące m.in. zasady planowania w biznesie, tworzenie biznesplanu na potrzeby dotacji) realizowane przez doradcę biznesowego.

5. Doradztwo kluczowe (obejmujące m.in. opracowanie dokumentów statutowych przez grupy inicjatywne, pomoc w dopełnieniu formalności związanych z rejestracją podmiotu, pomoc organizacyjną w znalezieniu lokalu, czy odpowiedniego sprzętu, pracowników) realizowane przez doradcę kluczowego.

6. Doradztwo specjalistyczne obejmujące m.in. finanse, porady prawne, czy technologiczne w danej dziedzinie produkcji, badania rynku itp.,

7. Wsparcie coachingowe i mentoringowe.

8. Szkolenia zawodowe dobrane do indywidualnych potrzeb.

9. Wsparcia finansowe na założenie/ przystąpienie/ zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym dla uczestników projektu w maksymalnej kwocie 23.000 zł na utworzenie jednego miejsca pracy.

10. Wsparcie pomostowe finansowego w maksymalnej kwocie 1.850 zł miesięcznie na jedno utworzone miejsce pracy (w wymiarze min. ½ etatu) przez I kwartał wypłacania wsparcia, następnie wsparcie będzie stopniowo zmniejszane w każdym kolejnym kwartale o 25% (tj. I kwartał 100%, II kwartał 75%, III kwartał 50%, IV kwartał 25%).

11. Doradztwo biznesowe i pomostowe po zarejestrowaniu podmiotu.

 

W ramach projektu "MOWES - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Krakowski Obszar Metropolitalny" ww. działania realizowane są poprzez realizację:

 • Zadania 3 – Inicjowanie powstawania przedsiębiorstw społecznych – diagnoza potrzeb i wsparcie szkoleniowo-doradcze (Partnerzy odpowiedzialni: FRDL MISTiA i Spółdzielnia Socjalna OPOKA), 
 • Zadania 4 – Inicjowanie powstawania przedsiębiorstw społecznych – dotacje (Partner odpowiedzialny: ARMZ)
 • Zadania 5 – Inicjowanie powstawania przedsiębiorstw społecznych – wsparcie pomostowe finansowe i merytoryczne (Partnerzy odpowiedzialni: FRDL MISTiA, Spółdzielnia Socjalna OPOKA, ARMZ).

 

Regulamin oraz załączniki:

Regulamin zadanie 3 -Regulamin rekrutacji i uczestnictwa we wsparciu szkoleniowo-doradczym

Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny 
Załącznik nr 2 - Karta oceny formalnej Formularza rekrutacyjnego
Załącznik nr 3 - Karta oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego
Załącznik nr 4 - Karta oceny Grupy Inicjatywnej
Załącznik nr 5 - Umowa o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych z osobą fizyczną
Załącznik nr 6 - Umowa o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych z osobą prawną