VIII Nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach projektu "MOWES - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny"

Dodane: 10.12.2018

Informujemy, że w terminie od 27.12.2018 do 07.01.2019r. zostanie przeprowadzony VIII nabór Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy w:

  • istniejącym przedsiębiorstwie społecznym

Nabór skierowany jest do uczestników cyklu szkoleniowo-doradczego w ramach projektu "MOWES - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny" Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego wraz z kompletem załączników należy składać w  godzinach od 7.30 do 15.30 w Punkcie Coworkingu Społecznego, tj.:

  • Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej MISTiA
    31-019 Kraków, ul. Floriańska 31, tel. 12 633 51 54

    Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie, zawierającej dane wnioskodawcy, z dopiskiem „VIII/WF/OWES/KOM”.

Szczegółowa procedura naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego znajduje się w §4 Regulaminu przyznawania środków finansowych na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym oraz udzielania wsparcia pomostowego finansowego i merytorycznego.

Wzory dokumentów dostępne są w Biurze Projektu oraz do pobrania poniżej:

Regulamin przyznawania środków finansowych na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym oraz udzielania wsparcia pomostowego finansowego i merytorycznego

Załącznik nr 1 – Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego

Załącznik nr 2 – Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego

Załącznik nr 3 b – Biznesplan dla istniejących PS

Załącznik nr 4 – Opinia doradcy zawodowego w zakresie biznesplanu

Załącznik nr 5 – Karta oceny Biznesplanu

Załącznik nr 6 – Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

Załącznik nr 7 – Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego w formie finansowej

Załącznik nr 8 – Karta oceny wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego w formie finansowej

Załącznik nr 9 – Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego w formie finansowej

Załącznik nr 10 – Wniosek o udzielenie wsparcia pomostowego merytorycznego

Załącznik nr 11 – Umowa o świadczenie wsparcia pomostowego merytorycznego

Załącznik nr 12 – Oświadczenie osoby, która zostanie zatrudniona na nowoutworzonym stanowisku pracy w przedsiębiorstwie społecznym

Załącznik nr 13 – Oświadczenie osoby fizycznej mającej założyć przedsiębiorstwo społeczne

Załącznik nr 14 – Oświadczenie osoby prawnej mającej założyć przedsiębiorstwo społeczne

Załącznik nr 15 – Oświadczenie podmiotu ekonomii społecznej przekształcanego w przedsiębiorstwo społeczne

 

 

Udostępnij stronę