II Nabór wniosków o przyznanie GRANTU dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Dodane: 8.06.2018

Informujemy, że w terminie od 01.08.2018 do 17.08.2018r. zostanie przeprowadzony II nabór Wniosków o przyznanie Grantów dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (decyduje data wpływu wniosku):

Nabór organizowany jest w ramach projektu "MOWES - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny" Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i jest skierowany do Podmiotów Ekonomii Społecznej.

Maksymalny czas realizacji Inicjatywy w ramach drugiego naboru wniosków o dofinansowanie wynosi 6 miesięcy.

Wnioski o dofinansowanie inicjatywy należy składać w godzinach od 7.30 do 15.30 w Punkcie Coworkingu Społecznego, tj.:

  • Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej MISTiA
    31-019 Kraków, ul. Floriańska 31, tel. 12 633 51 54

lub za pośrednictwem poczty na adres:

  • Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.
    32-500 Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5
    (DECYDUJE DATA WPŁYWU)

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie, zawierającej dane wnioskodawcy, z dopiskiem „II/GR/MOWES/KOM”.

Szczegółowa procedura naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego znajduje się w §6 Regulaminu udzielania wsparcia finansowego w formie grantów dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej w zakresie wsparcia dla usług oferowanych przez podmioty ekonomii społecznej.

Wzory dokumentów dostępne są w Biurze Projektu oraz do pobrania poniżej:

Regulamin udzielania wsparcia finansowego w formie grantów dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej w zakresie wsparcia dla usług oferowanych przez podmioty ekonomii społecznej

Załącznik nr 1 – Wniosek o dofinansowanie Inicjatywy

Załącznik nr 1 część IV - Budżet Inicjatywy

Załącznik nr 2 – Karta oceny Wniosku o dofinansowanie Inicjatywy

Załącznik nr 3 – Umowa o udzielenie wsparcia finansowego w formie grantu

Załącznik nr 4 – Sprawozdanie z realizacji Inicjatywy

Załącznik nr 4 część finansowa sprawozdania z realizacji Inicjatywy

Załącznik nr 5 – Opis dokumentów księgowych w ramach Inicjatywy

Załącznik nr 6 – Lista obszarów premiowanych istotnych z punktu widzenia Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES) i Regionalnego Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPRES)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 2 do Wniosku o dofinansowanie inicjatywy)

 

 

Udostępnij stronę