III spotkanie plenarne MKRES - 09.09.2016 r.

Kategoria: Posiedzenia Komitetu, Wydarzenia Dodane: 14.09.2016

Ważnym punktem spotkania było wystąpienie Pani Andżeliki Wardęgi, Dyrektor Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego MRPiPS, która przedstawiła ramy instytucjonalne wsparcia sektora ekonomii społecznej w perspektywie finansowej 2014 - 2020, scharakteryzowała dostępne w tym okresie na poziomie regionalnym formy wsparcia dla PES i przedsiębiorstw społecznych oraz wsparcie ES planowane przez MRPiPS na poziomie ogólnokrajowym w ramach Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej PO WER 2014-2020: zarówno projekty konkursowe planowane do uruchomienia w 2017 r., jak i projekty pozakonkursowe.

W trakcie spotkania przedstawiono także:
> genezę, fundamentalne zasady partnerstwa w ramach MKRES, akty prawne stanowiące formalne podstawy działania MKRES oraz zasady działalności Komitetu i wyzwania związane z ich przestrzeganiem,
> ofertę Małopolskich Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej,
> założenia Małopolskiego Inkubatora Innowacji Społecznych – projektu realizowanego przez ROPS Kraków,
> sprawozdania z działalności poszczególnych grup roboczych MKRES.

Członkowie MKRES podjęli uchwały dot. powołania nowej grupy roboczej ds. podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym oraz uzupełnienia składu istniejących grup.

Udostępnij stronę