Grupa ds. systemu wsparcia ekonomii społecznej

Kategoria: Grupy Robocze MKRES Dodane: 10.01.2017

CELE GRUPY:

Grupa jest kontynuacją działań podejmowanych na płaszczyźnie Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej. Działania grupy służyły wtedy współpracy pomiędzy projektem systemowym ARES a projektami konkursowymi z zakresu ekonomii społecznej (realizowanie wspólnych inicjatyw, podział zadań).
Obecnie jej rolą jest, uzgadnianie zadań, zwłaszcza w obszarze pokrywających się kompetencji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej i projektu koordynacyjnego Małopolski Ośrodek Koordynacji Ekonomii Społecznej (przepływu uczestników, uzupełniających się form wsparcia, itp.) w zakresie:
- współpracy z JST,
- zwiększania widoczności PES,
- sieciowania PES z biznesem i między sobą,
- planowania działań/rozwiązywania bieżących problemów w zakresie rozwoju PES w regionie.
W ramach współpracy z OWES, MOKES będzie gromadzić dane wykorzystywane m.in. do monitoringu Regionalnego Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz wspólnie prowadzić regionalny portal ES.

W skład grupy roboczej ds. systemu wsparcia ekonomii społecznej wchodzą następujący członkowie MKRES:
1. Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.
2. Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych
3. Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej
4. Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych
5. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej MISTiA
6. Fundacja Rozwoju Regionu Rabka
7. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
8. Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
9. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
10. Spółdzielnia Socjalna OPOKA
11. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych Cumulus
12. Stowarzyszenie Rodzin Zdrowie Psychiczne
13. Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie
14. Wiatr Woda Spółdzielnia Socjalna
15. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
16. Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy

Funkcję Przewodniczącego grupy roboczej ds. systemu wsparcia ekonomii społecznej pełni przedstawiciel Towarzystwa Oświatowego Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie – Pan Krzysztof Braś.

SPOTKANIA GRUPY

7 kwietnia 2016 r.
Spotkanie dotyczyło wyjaśnienia wątpliwości dotyczących zasad konkursu i realizacji projektów w ramach Działania 9.3 RPO Wsparcie ekonomii społecznej.

9 grudnia 2016 r.
Tematyka spotkania objęła kwestie związane z realizacją Projektów OWES (w tym: pomocą publiczną, wskaźnikami projektowymi, udzielaniem grantów), a także związane ze wskaźnikami które mają służyć monitoringowi i ewaluacji Regionalnego Planu Rozwoju ES.

2 marca 2017 r.
Poruszano kwestie dotyczące wskaźników efektywnościowych OWES, w tym metodologię ich pomiaru.

20 lipca 2017 r.
W ramach omawianych tematów znalazły się: pomoc publiczna w działalności OWES, kwalifikowalność osób uprawnionych do uzyskania wsparcia dotacyjnego oraz nadawanie statusu przedsiębiorstwa społecznego.

14 marca 2018 r.
Tematem przewodnim spotkania była sprawa kwalifikowalności VATu w projektach OWES.

28 września 2018 r.
Tematyka spotkania oscylowała wokół przygotowania do realizacji nowych projektów OWES. Poruszano kwestie zabezpieczeń projektów, ciągłości wsparcia, wprowadzenia jednolitej dokumentacji (regulaminów dotacyjnych OWES). Ponadto omawiano przygotowane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zalecenia dotyczące rozliczania podatku od towarów i usług w projektach OWES.

Udostępnij stronę