Grupa ds. badań i monitoringu

Kategoria: Grupy Robocze MKRES Dodane: 10.01.2017

CELE GRUPY:

- modyfikacja koncepcji monitorowania kondycji sektora ekonomii społecznej w Małopolsce (rozszerzenie monitoringu o trzecie narzędzie badawcze dla PES o charakterze reintegracyjnym, tj. ZAZ, WTZ, CIS, KIS),
- konsultowanie badań z zakresu ekonomii społecznej – zapewnienie kompleksowości regionalnego systemu gromadzenia informacji o ekonomii społecznej z projektami realizowanymi przez Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego MRPiPS (we współpracy z GUS, innymi jednostkami badawczymi i środowiskiem nauki). Minimalizacja ryzyka powielania badań.

W skład grupy roboczej ds. badań i monitoringu wchodzą następujący członkowie MKRES:
1.      Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej
2.      Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej MISTiA
3.      Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
4.      Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
5.      Urząd Statystyczny w Krakowie

Funkcję Przewodniczącego grupy roboczej ds. badań i monitoringu pełni przedstawiciel Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – Pani Agnieszka Pacut.

SPOTKANIA GRUPY

7 kwietnia 2016 r.
Podczas pierwszego spotkania ustalono zasady współpracy grupy i ustalono harmonogram spotkań.

1 lipca 2016 r.
Celem spotkania było omówienie potrzeb informacyjnych głównych odbiorców badań w zakresie ekonomii społecznej w Małopolsce. Ustalono, że należy uaktualnić zakres badań: „Monitoring kondycji przedsiębiorstw społecznych w Małopolsce” (realizowane od 2010 r.) oraz „Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami ekonomii społecznej” (realizowane od 2012 r.).

13 września 2016 r.
Celem spotkania było omówienie zmian koncepcji badania pn. „Monitoring kondycji przedsiębiorstw społecznych w Małopolsce”. Najważniejsze ustalenia dotyczyły rozszerzenia badania na podmioty ekonomii społecznej (nie tylko prowadzące działalność gospodarczą), uaktualnienia definicji oraz dodanie pytań do kwestionariusza (uwzględniających zmianę kategorii podmiotów objętych badaniem oraz zapisy Krajowego Programu Rozwoju ES).

21 września 2016 r.
Celem spotkania było omówienie zmian koncepcji badania pn. „Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami ekonomii społecznej”. Najważniejsze ustalenia dotyczyły zmiany kwestionariusza ankiety. Przeanalizowano wszystkie obszary badawcze i dodano nowe pytania dot. m.in. budżetu obywatelskiego, inicjatywy lokalnej.

Udostępnij stronę