Zaproszenie do udziału w Programie Grantowym w ramach Projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki”

Dodane: 5.10.2017

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych i Stowarzyszenie Cumulus zapraszają do składania wniosków
do Programu Grantowego w ramach Projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej –
Subregion Sądecki”, realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 9 Region Spójny Społecznie, Działanie
9.3 Wsparcie Ekonomii Społecznej, Typ projektu A (działania wspierające rozwój ekonomii społecznej,
obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących
podmiotów ekonomii społecznej) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020.

CEL KONKURSU:
Celem Programu Grantowego rozumianego jako wsparcie finansowe dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej (PES) jest rozwój usług oferowanych przez te podmioty.


Wsparcie w postaci grantów powinno służyć ekonomizowaniu działalności PES i może zostać przeznaczone na przygotowanie/testowanie/wprowadzenie do oferty nowych towarów i/lub usług lub poszerzanie/zmianę zakresu lub sposobu świadczonych usług/poszerzanie asortymentu sprzedawanych produktów i sposobów ich dystrybucji.


Preferowane będą działania, które poza obligatoryjnym spełnieniem powyższego celu są realizowane w obszarach istotnych z punktu widzenia Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES  i/lub Regionalnego Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPRES ):

 • rozwój usług społecznych użyteczności publicznej (zgodnie z definicją KPRES, str. 39),
 • rozwój usług na rzecz zrównoważonego rozwoju (zgodnie z definicją KPRES, str. 40),
 • rozwój usług opartych o marketing terytorialny/tworzenie produktów lokalnych (zgodnie z zapisami RPRES str. 41),
 • rozwój usług na rzecz rozwoju społeczności lokalnej, tożsamości i edukacji kulturowej (zgodnie z definicją KPRES, str. 40),
 • rozwój usług na rzecz solidarności pokoleń (zgodnie z definicją KPRES, str. 38).


Szczegółowe zasady ubiegania się o środki określa Regulamin Programu Grantowego.


Kto może się ubiegać o przyznanie grantu
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie środków są istniejące podmioty ekonomii społecznej, mające siedzibę/filię/oddział na terenie miasta Nowy Sącz lub powiatów: gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego.


UWAGA! Podmiot zainteresowany ubieganiem się o przyznanie środków w ramach Programu Grantowego jest zobowiązany do spotkania z doradcą kluczowym Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w celu opracowania lub modyfikacji Indywidualnego Programu Rozwoju Organizacji przed przystąpieniem do konkursu. Więcej informacji: Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych i Stowarzyszenie Cumulus.


Warunki udzielania grantu:
- wysokość dofinansowania: maksymalnie 10 tys. zł

- udział środków własnych: Wartość inicjatywy to łączna wartość grantu i środków własnych, na które mogą się składać środki finansowe (środki własne, środki z innych źródeł, z wyłączeniem środków UE) oraz w formie wkładu rzeczowego w wysokości nie mniejszej niż 5% wartości inicjatywy.


- sposób finansowania: przekazanie grantu następuje na konto Grantobiorcy po podpisaniu umowy o udzielenie wsparcia finansowego na realizację inicjatywy w obszarze ekonomii społecznej na terenie województwa małopolskiego w Krakowie, Operator Programu Grantowego – Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych, ul. Dolnych Młynów 7/6 (Operator Programu lub Nowym Sączu, Operator Programu Grantowego – Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych „Cumulus”, ul. Nawojowska 4, z wyłączeniem działalności wykluczonej z pomocy de minimis.


- składanie wniosku: za pośrednictwem platformy internetowej.


- Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie w ramach MOWES Subregion Sądecki


– do jednego z dwóch Operatorów: Fundacja MILA lub Stowarzyszenie Cumulus.


- czas realizacji projektu wynosi maksymalnie 7 miesięcy.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Programie Grantowym Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Sądeckim serdecznie zapraszamy na Warsztaty dot. opracowania wniosków grantowych.


Miejsca i terminy warsztatów:

-   Krynica  - 11 października 2017 – zgłoszenia udziału w warsztatach do dnia 10.10.2017 Urząd Miasta Krynica-Zdrój ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój

-   Gorlice – 12 października 2017 – zgłoszenia udziału w warsztatach do dnia 10.10.2017 Urząd Miasta Gorlice ul. Rynek 2, 38-300 Gorlice, sala 207

-   Nowy Sącz – 17/18.10.2017 – zgłoszenia udziału w warsztatach, ul. 1 Maja 5, 33-300 Nowy Sącz


Liczba miejsc ograniczona – w każdym z warsztatów weźmie udział 15 osób. Decyduje kolejność
zgłoszeń.


Program spotkań obejmuje:
- przedstawienie zasad ubiegania się o środki w ramach Programu Grantowego,
- praktyczne warsztaty dot. pomysłów na inicjatywy w obszarze ES w kontekście ekonomizacji podmiotów ekonomii społecznej,
- praktyczne warsztaty dot. przygotowania projektu oraz budżetowania inicjatywy,
- czas na indywidualne konsultacje i pytania odnośnie zasad Programu Grantowego.


Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Programu Grantowego przed spotkaniem. W trakcie warsztatów będzie możliwość zadawania pytań odnośnie zasad, pomysłów i sposobu planowania inicjatyw w obszarze ekonomii społecznej.


Zasady udziału w warsztatach określa Umowa dotycząca wsparcia szkoleniowo-doradczego dla podmiotów zainteresowanych wsparciem finansowym z Programu Grantowego (w załączeniu).


Zgłoszenie chęci udziału w warsztatach następuje poprzez złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych w imieniu podmiotu ekonomii społecznej, tj.:

 • Załącznika nr 1 – formularz zgłoszeniowy dla osoby prawnej wraz z oświadczeniami, który
  zawiera:
  • formularz zgłoszeniowy dla osób prawnych,
  • dane osób delegowanych,
  • oświadczenie podmiotu – kandydata na uczestnika projektu o spełnieniu kryteriów kwalifikacyjnych związanych z udziałem w projekcie,
  • oświadczenie uczestnika projektu,
  • oświadczenie podmiotu – uczestnika projektu o przeznaczeniu pomocy de minimis na działania zmierzające do profesjonalizacji i ekonomizacji podmiotu.
  • deklarację udziału osoby prawnej w projekcie,
  • oświadczenie dotyczące powiązań z innymi przedsiębiorstwami.
 • Załącznika nr 2 – oświadczenie i formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Dokumenty rekrutacyjne można dostarczyć osobiście/przez pełnomocnika do Biura Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych lub pocztą tradycyjną na adres Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych (ul. Dolnych Młynów 7/6, 31-124 Kraków).


Za termin złożenia dokumentacji rekrutacyjnej uznaje się datę jej wpływu (a nie datę stempla pocztowego lub odpowiednio nadania przesyłki kurierskiej).


Zapraszamy do kontaktu z nami!
Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych,
ul. Dolnych Młynów 7/6, 31-124 Kraków
Anna Szreniawa, Konsultant ds. animacji i wspierania inicjatyw lokalnych
Tel. 12 349 06 57
grant.sadecki@mila.org.pl


Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych „Cumulus”,
ul. Nawojowska 4, 33-300 Nowy Sącz
Wojciech Binek, Konsultant ds. realizacji grantów
tel. 575 122 082
w.binek.cumulus@gmail.com

Pliki do pobrania:

Więcej informacji: http://mila.org.pl/pl/aktualnosci/owes-subregion-nowosadecki/520-program-grantowy-subs

Udostępnij stronę