Zaproszenie do udziału w Programie Grantowym w ramach Projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański”

Dodane: 12.10.2017

Zaproszenie do udziału w Programie Grantowym

w ramach Projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański”

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych zaprasza do składania wnioskówdo Programu Grantowego w ramach Projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański”,  realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 9 Region Spójny Społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie Ekonomii Społecznej, Typ projektu A (działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej)  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

CEL KONKURSU

Celem Programu Grantowego rozumianego jako wsparcie finansowe dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej (PES) jest rozwój  usług oferowanych przez te podmioty.

Wsparcie w postaci grantów powinno służyć ekonomizowaniu działalności PES i może zostać przeznaczone na przygotowanie/testowanie/wprowadzenie do oferty nowych towarów i/lub usług lub poszerzanie/zmianę zakresu lub sposobu świadczonych usług/poszerzanie asortymentu sprzedawanych produktów i sposobów ich dystrybucji.

Preferowane będą działania, które poza obligatoryjnym spełnieniem powyższego celu są realizowane w obszarach istotnych z punktu widzenia Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES ) i/lub Regionalnego Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPRES ):

 • rozwój usług społecznych użyteczności publicznej (zgodnie z definicją KPRES, str. 39),
 • rozwój usług na rzecz zrównoważonego rozwoju (zgodnie z definicją KPRES, str. 40),
 • rozwój usług opartych o marketing terytorialny/tworzenie produktów lokalnych (zgodnie z zapisami RPRES str. 41),
 • rozwój usług na rzecz rozwoju społeczności lokalnej, tożsamości i edukacji kulturowej  (zgodnie z definicją KPRES, str. 40),
 • rozwój usług na rzecz solidarności pokoleń (zgodnie z definicją KPRES, str. 38).

Szczegółowe zasady ubiegania się o środki określa Regulamin Programu Grantowego.

Kto może się ubiegać o przyznanie grantu

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie środków są istniejące podmioty ekonomii społecznej, mające siedzibę/filię/oddział na terenie miasta powiatów: nowotarskiego, suskiego, tatrzańskiego.

UWAGA! Podmiot zainteresowany ubieganiem się o przyznanie środków w ramach Programu Grantowego jest zobowiązany do spotkania z doradcą kluczowym Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w celu opracowania lub modyfikacji Indywidualnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej przed przystąpieniem do konkursu. Więcej informacji: Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych i Fundacja Rozwoju Regionu Rabki.

Warunki udzielania grantu:

- wysokość dofinansowania: maksymalnie 10 tys. zł

- udział środków własnych: Wartość inicjatywy to łączna wartość grantu i środków własnych, na które mogą się składać środki finansowe (środki własne, środki z innych źródeł, z wyłączeniem środków UE) oraz w formie wkładu rzeczowego w wysokości nie mniejszej niż 5% wartości inicjatywy.

- pula środków na 2017: 200 000 zł

- sposób finansowania: przekazanie grantu następuje na konto Grantobiorcy po podpisaniu umowy o udzielenie wsparcia finansowego na realizację inicjatywy w obszarze ekonomii społecznej w Krakowie, Operator Programu Grantowego – Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych, ul. Dolnych Młynów 7/6 z wyłączeniem działalności wykluczonej z pomocy de minimis.

- składanie wniosku: za pośrednictwem platformy internetowej.

- Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie w ramach MOWES Subregion Podhalański.

- czas realizacji projektu wynosi maksymalnie 7 miesięcy.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Programie Grantowym Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Podhalańskimserdecznie zapraszamy na Warsztaty dot. opracowania wniosków grantowych.

Miejsca i terminy warsztatów:

- Rabka - 30 października 2017 – zgłoszenia udziału w warsztatach do dnia 20.10.2017
- Rabka – 3 listopada 2017 – zgłoszenia udziału w warsztatach do dnia 20.10.2017, bliższe informacje wkrótce.

Liczba miejsc ograniczona – w każdym z warsztatów weźmie udział 15 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Program spotkań obejmuje:

- przedstawienie zasad ubiegania się o środki w ramach Programu Grantowego,

- praktyczne warsztaty dot. pomysłów na inicjatywy w obszarze ES w kontekście ekonomizacji podmiotów ekonomii społecznej,

- praktyczne warsztaty dot. przygotowania projektu oraz budżetowania inicjatywy,

- czas na indywidualne konsultacje i pytania odnośnie zasad Programu Grantowego.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Programu Grantowego przed spotkaniem. W trakcie warsztatów będzie możliwość zadawania pytań odnośnie zasad, pomysłów i sposobu planowania inicjatyw w obszarze ekonomii społecznej.

Zasady udziału w warsztatach określa Umowa dotycząca wsparcia szkoleniowo-doradczego dla podmiotów zainteresowanych wsparciem finansowym z Programu Grantowego (w załączeniu).

Zgłoszenie chęci udziału w warsztatach następuje poprzez złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych w imieniu podmiotu ekonomii społecznej, tj.:

 • Załącznika nr 1–  formularz zgłoszeniowy dla osoby prawnej wraz z oświadczeniami, który zawiera:
  • formularz zgłoszeniowy dla osób prawnych,
  • dane osób delegowanych,
  • oświadczenie podmiotu – kandydata na uczestnika projektu o spełnieniu kryteriów kwalifikacyjnych związanych z udziałem w projekcie,
  • oświadczenie uczestnika projektu,
  • oświadczenie podmiotu – uczestnika projektu o przeznaczeniu pomocy de minimis na działania zmierzające do profesjonalizacji i ekonomizacji podmiotu.
  • deklarację udziału osoby prawnej w projekcie,
  • oświadczenie dotyczące powiązań z innymi przedsiębiorstwami.
 • Załącznika nr 2 – oświadczenie i formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Dokumenty rekrutacyjne można dostarczyćosobiście/przez pełnomocnika do Biura Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych lub pocztą tradycyjną na adres Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych (ul. Dolnych Młynów 7/6, 31-124 Kraków).

Za termin złożenia dokumentacji rekrutacyjnej uznaje się datę jej wpływu (a nie datę stempla pocztowego lub odpowiednio nadania przesyłki kurierskiej).

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych,

ul. Dolnych Młynów 7/6, 31-124 Kraków

Adriana Starowicz, Konsultant ds. animacji i wspierania inicjatyw lokalnych

Tel. 12 349 06 57

grant.podhalanski@mila.org.pl

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka,

ul. Orkana 16b, Rabka-Zdrój

Izabela Smoleń, Konsultant ds. realizacji grantów

tel. 18 26 777 39 w. 25

ismolen@frrr.pl

 

Załączniki do pobrania:

Udostępnij stronę