Ukryte zasoby rynku pracy w jednostkach reintegracyjnych

Kategoria: Aktualności Dodane: 16.04.2019

Na początku 2019 r. w Małopolsce funkcjonowały 123 podmioty reintegracyjne, prowadzące działania na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej: 68 warsztatów terapii zajęciowej oraz 10 zakładów aktywności zawodowej wspierających osoby z niepełnosprawnością, a ponadto 14 centrów integracji społecznej i 31 klubów integracji społecznej, działających głównie na rzecz osób długotrwale bezrobotnych czy bezdomnych.

Niezbędnym elementem efektywnej i trwałej aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wspieranych przez CIS, KIS, WTZ i ZAZ jest kooperacja sektora ekonomii społecznej, instytucji rynku pracy oraz pracodawców.  Obserwowane obecnie zjawisko deficytu rąk do pracy otwiera szersze możliwości do rozwoju współpracy podmiotów działających w obszarze aktywizacji zawodowej oraz pracodawców poszukujących pracowników. W tym kontekście na przeszkodzie stoi nadal brak świadomości i wiedzy o możliwych formach współpracy oraz korzyściach z niej wynikających dla obu stron tej relacji. Stąd też celem konferencji „Ukryte zasoby rynku pracy” było zwiększenie zakresu współpracy jednostek reintegracyjnych ze środowiskiem pracodawców i instytucjami rynku pracy w obszarze aktywizacji zawodowej, dzięki wymianie doświadczeń w zakresie kooperacji oraz promocji dobrych praktyk. 

 

Gościem konferencji był Kamil Bobek, Zastępca Dyrektora Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, którego wystąpienie na temat nowej roli jednostek reintegracyjnych w świetle nowelizacji Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej stanowiło ramy do dalszej dyskusji. W programie konferencji znalazły się ponadto wystąpienia i panele ekspertów poświęcone tworzeniu nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych oraz pokazujące przykłady istniejącej już współpracy jednostek reintegracyjnych i biznesu. Spotkanie zamknęła prelekcja na temat kształtowania pozytywnego wizerunku podmiotów ekonomii społecznej pod kątem współpracy z otwartym rynkiem pracy.

Uczestnicy konferencji zwrócili uwagę na takie wyzwania w zakresie rozwoju współpracy międzysektorowej na rzecz aktywizacji zawodowej, jak:

  • niejednolite orzecznictwo dotyczące orzekania o stopniu niepełnosprawności,
  • stworzenie systemu okresów adaptacyjnych w ramach poszczególnych szczebli aktywizacji zawodowej,
  • dodatkowe źródła dofinansowania na tworzenie miejsc pracy również dla kadry zarządzającej przedsiębiorstwem społecznym, w szczególności zatrudniającym osoby z niepełnosprawnością,
  • kształtowanie popytu na towary i usługi przedsiębiorstw społecznych m.in. z zastosowaniem odpowiedzialnych społecznie zamówień publicznych,
  • system zatrudnienia z udziałem trenerów pracy,
  • niewystarczający zakres bezpośrednich kontaktów między jednostkami reintegracyjnymi i przedsiębiorstwami społecznymi w danych środowisku lokalnym.

Wskazano również na potrzebę realizacji społecznych kampanii informacyjnych promujących możliwości i korzyści płynące z zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym niepełnosprawnych. Zasygnalizowano ponadto konieczność upowszechnienia dobrych praktyk dotyczących innowacyjnych instrumentów wsparcia dla osób defaworyzowanych na rynku pracy.

Konferencji towarzyszyła promocja publikacji ROPS w Krakowie pt. "Ukryte zasoby rynku pracy. Potencjał współpracy jednostek reintegracyjnych w obszarze zatrudnienia".

 

Udostępnij stronę