Spotkanie małopolskich podmiotów zatrudnienia socjalnego i powiatowych urzędów pracy w sprawie systemu wsparcia dla uczestników KIS i CIS

Kategoria: Aktualności Dodane: 19.06.2019

Spotkanie miało charakter warsztatowy, jego celem było wypracowanie rekomendacji dotyczących kierunków zmian w ustawie o zatrudnieniu socjalnym.

W efekcie dyskusji wyodrębnione zostały trzy obszary problemowe, w ramach których wskazano konkretne propozycje zmian systemowych.

1.       System/ ścieżka wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentu zatrudnienia socjalnego.

  • zwiększenie stopnia zaangażowania samorządów w tworzenie instytucji zatrudnienia socjalnego jako elementu planowej  polityki przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
  • zwiększenie atrakcyjności instrumentu zatrudnienia wspieranego dla pracodawców oraz uruchomienie dodatkowych instrumentów wsparcia dla pracodawców z otwartego rynku pracy zatrudniających beneficjentów KIS i CIS ,
  • promowanie (również za pomocą instrumentów finansowych) tworzenia miejsc pracy dla absolwentów podmiotów zatrudnienia wspieranego w przedsiębiorstwach społecznych,
  • urealnienie instrumentu wsparcia reintegracyjnego dla pracowników PS, dostępnego obligatoryjnie w ramach oferty OWES.

2.       Finansowanie działalności podmiotów zatrudnienia socjalnego

  • stworzenie stabilnego mechanizmu finansowania działalności funkcjonowania podmiotów zatrudnienia socjalnego opartego na zasadzie „pieniądze idą za uczestnikiem”
  • wprowadzenie mechanizmu bezpośredniego przekazywania środków na finansowanie świadczeń integracyjnych z Funduszu Pracy do CIS
  • zwiększenie kwoty przeznaczonej na świadczenie reintegracyjne do poziomu 120%  kwoty minimalnego wynagrodzenia.

3.       Standardy realizacji usług reintegracji społeczno-zawodowej w CIS i KIS

  • ustanowienie minimalnego zakresu standardów usług reintegracyjnych świadczonych rzez CIS i KIS
  • ustanowienie jako obligatoryjnego elementu dokumentacji CIS i KIS regulaminu świadczenia usług reintegracji społeczno-zawodowej oraz jego minimalnego zakresu przedmiotowego;
  • wprowadzenie rozwiązań uelastyczniających zasady uczestnictwa w CIS.

 Uwagi wypracowane podczas tego spotkania wykorzystane zostaną podczas planowanych  przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej konsultacji społecznych zmian ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

Udostępnij stronę