REKRUTACJA NA USŁUGI DORADCZE BIZNESOWE W RAMACH PROJEKTU „MAŁOPOLSKI OŚRODEK WSPRACIA EKONOMII SPOŁECZNEJ – SUBREGION TARNOWSKI”

Dodane: 15.10.2018

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego ogłasza rekrutacje na bezpłatne usługi doradcze biznesowe w ramach realizowanego projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski”.

Zakres usług doradczych:

1)   wspieranie danego PES/PS w: procesie budowania powiązań kooperacyjnych, poszukiwaniu partnerów biznesowych, identyfikacji nisz rynkowych, zbierania danych i ofert istotnych z punktu widzenia prowadzonej przez PES/PS działalności, w tym prowadzenie w ich imieniu spotkań biznesowych z potencjalnymi kontrahentami;

2)   pozyskanie w okresie trwałości Projektu, co najmniej dwóch kontrahentów dla PES/PS, którego wsparcie doradcy biznesowemu zlecił Zamawiający, z uwzględnieniem profilu działalności danego PES/PS oraz doprowadzenie do formalnego nawiązania tej współpracy (np. w formie umowy precyzującej zakres współpracy, zlecenia);

3)   prowadzenie dla danego PES/PS negocjacji z klientami, partnerami, dostawcami, personelem, interesariuszami, instytucjami finansującymi, w tym udział w m.in. 5 spotkaniach danego PES/PS oraz przygotowanie co najmniej 3 ofert biznesowych dla danego PES/PS w okresie 12 m-cy od dnia założenia PS;

4)   wspieranie osób lub grup założycielskich zainteresowanych rozpoczęciem działalności w formie PES/PS w opracowaniu biznesplanów niezbędnych do uzyskania dotacji na rozpoczęcie działalności w ramach środków pochodzących z EFS;

5)   wspieranie PES/PS zainteresowanych utworzeniem nowego miejsca pracy, w tym wsparcie w przygotowaniu biznesplanów związanych z utworzeniem miejsca pracy w PES/PS;

6)   opracowanie dla każdego PES/PS, utworzonego w ramach Projektu co najmniej 2 biznesplanów/studiów wykonalności dla planowanych przez PES/PS inwestycji;

7)   przygotowywanie dla danego PES/PS dokumentacji aplikacyjnej w przypadku ubiegania się przez dany PES/PS o dofinansowanie jego działalności przy wsparciu instrumentów zwrotnych np. pożyczki, poręczenia (doradca biznesowy będzie realizował swoje obowiązki, w toku całego procesu ubiegania się o przedmiotowe wsparcie tj. od momentu złożenia wniosku aplikacyjnego do momentu podpisania umowy o udzielenie wsparcia, w tym także będzie odpowiedzialny za kontrolę procesu wydatkowania/przeznaczenia otrzymanego przez dany PES/PS wsparcia przez cały okres realizacji wsparcia);

8)   opracowywania planów naprawczych dla danych PES/PS i pomoc w ich wdrożeniu;

9)   wyszukiwanie przetargów na potrzeby danego PES/PS, w tym także przygotowywanie dokumentacji przetargowej na potrzeby danego PES/PS;

10) przygotowywanie kalkulacji związanych z wprowadzaniem przez dany PES/PS nowych produktów lub usług;

11) przygotowywanie i pomoc we wdrożeniu strategii marketingowej danego PES/PS;

12) opracowanie portfolio dla każdego PES/PS utworzonego w ramach Projektu, w tym konsultacja marketingowa;

13) wsparcie danego PES/PS w przygotowaniu do spotkania z potencjalnymi kontrahentem, w tym także udział w tych spotkaniach;

14) prowadzenie w imieniu danego PES/PS negocjacji z kontrahentami w sytuacjach problemowych;

15) przygotowywanie analiz rynku, nisz rynkowych na potrzeby danego PES/PS;

16) wsparcie danego PES/PS w tworzeniu polityki rachunkowości, prowadzeniu i rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,

17) wsparcie danego PES/PS w prowadzeniu dokumentacji przedsiębiorstwa, w tym także pomoc w tworzeniu i archiwizowaniu umów, dokumentacji, rachunków itp.;

18) wsparcie danego PES/PS w opracowaniu i wdrożeniu wewnętrznej struktury organizacyjnej danego PES/PS;

19) wsparcie danego PES/PS w zakresie podziału zadań między pracownikami danego PES/PS;

20) analizę ryzyka dla danego PES/PS związanego z m.in. utrzymaniem płynności finansowej, stabilności zatrudnienia, pozyskiwania kontrahentów, rozszerzeniem profilu działalności oraz przygotowywanie propozycji działań zaradczych mających ograniczyć ryzyko;

21) przygotowywanie dla danego PES/PS dokumentacji dotyczącej współpracy z kontrahentami z uwzględnieniem mechanizmów zabezpieczających dany PES/PS przed ryzykiem związanym z danym przedsięwzięciem,

22) identyfikacja potrzeb i problemów biznesowych PES/PS, w tym także pomoc w ich rozwiązywaniu,

23) przygotowywanie procesu doradztwa biznesowego w oparciu o potrzeby klientów oraz prowadzenie jego bieżącej oceny,

24) doradztwo na rzecz PES/PS w procesie planowania strategicznego, tworzenia planu rozwoju, strategii marketingowej przedsiębiorstwa;

25) tworzenie koncepcji zwiększenia wolumenu sprzedaży dla danego PES/PS i pomoc w jej wdrożeniu oraz tworzenie koncepcji polityki cenowej dla danego PES/PS;

26) dokonywanie oceny stopnia i jakości realizacji poszczególnych planów i strategii opracowywanych dla danego PES/PS w tym także stały monitoring przebiegu wdrażania strategii i planów w danym PES/PS;

27) budowanie współpracy na rzecz rozwoju danego PES/PS z instytucjami zewnętrznymi m.in. Powiatowe Urzędy Pracy, Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, fundusze poręczeniowe i pożyczkowe, przedsiębiorcy, Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz inne instytucje rynku pracy, pomocy i integracji społecznej;

28) prowadzenie coachingu oraz mentoringu na rzecz menedżerów (kadry zarządzającej) danym PES/PS;

29) wsparcie danego PES/PS w zapewnieniu wysokiej jakości, efektywności i skuteczności realizacji zadań;

30) prowadzenie stałego monitoringu sytuacji biznesowej danego PES/PS.

Do udziału zapraszamy Podmioty Ekonomii Społecznej (w tym m. in. organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych) zarejestrowane na terenie powiatów: miasto Tarnów, brzeski, tarnowski, dąbrowski woj. małopolskiego.

Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od: 15.10.2018 r. do 22.10.2018 r. w godz. 8:00 – 16:00 w Biurze Inkubatora: ul. Św. Anny 5 (II piętro), 33-100 Tarnów oraz drogą mailową: a.rodak@fundacjatarnowskiego.pl

Formularz zgłoszeniowy – dla podmiotów, które jeszcze nie korzystały ze wsparcia w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski”

Formularz zgłoszeniowy – uproszczony – dla podmiotów, które już korzystały ze wsparcia w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski”

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 14 307 01 31.

Projekt pt. „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX „Region Spójny Społecznie”, Działanie 9.3. „Wsparcie Ekonomii Społecznej”.

Pliki do pobrania:

Udostępnij stronę