O kreowaniu efektywnego systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami

Kategoria: Aktualności Dodane: 19.04.2018

Samorząd Województwa Małopolskiego prowadzi od kilku lat aktywnie działania, których zadaniem jest wsparcie podmiotów reintegracyjnych w realizacji ich celów statutowych poprzez integrację i rozwój kontaktów w ramach tego środowiska. Obejmują one między innymi działania diagnozujące potrzeby sektora ekonomii społecznej, spotkania sieciujące i wizyty studyjne pokazujące dobre praktyki aktywności na rzecz osób niepełnosprawnych, a także pracę z samorządami lokalnymi, której celem jest pokazanie, w jaki sposób można efektywnie budować i realizować wsparcie we współpracy z podmiotami ekonomii społecznej. Przykładem tego działania jest konferencja „Lokalny system wsparcia osób niepełnosprawnych w świetle nowych rozwiązań legislacyjnych” - druga po ubiegłorocznej regionalna konferencja dedykowana małopolskim warsztatom terapii zajęciowej i zakładom aktywności zawodowej, zorganizowana przez ROPS w Krakowie w dn. 17-18 kwietnia 2018 r.

Pierwszy dzień spotkania poświęcony został promocji dobrych praktyk w zakresie wykorzystania przez JST instrumentów ekonomii społecznej i mechanizmów społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych na rzecz efektywnego planowania i realizacji wsparcia osób niepełnoprawnych na poziomie lokalnym.

Spotkanie otworzyła Wioletta Wilimska, Dyrektor ROPS w Krakowie, przedstawiając dotychczasowe działania ROPS dedykowane podmiotom reintegracyjnym oraz zapraszając uczestników konferencji do czynnego udziału w dyskusji. Następnie głos zabrała Agnieszka Ścigaj, Poseł na Sejm RP – gość honorowy konferencji – przedstawiając najważniejsze zmiany systemowe proponowane w ramach nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wykład wprowadzający wygłosił prof. Mirosław Grewiński, który zwrócił uwagę na szeroki kontekst czynników, jakie powinny być brane pod uwagę w toku programowania systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Następnie uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać się z zasadami stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych – ważnego instrumentu wsparcia podmiotów ekonomii społecznej dostępnego dla samorządów lokalnych. Prezentację na ten temat przedstawiła Katarzyna Ołdak-Bułanowska z Urzędu Zamówień Publicznych. Pierwszy dzień konferencji zamknął panel dyskusyjny na temat współpracy podmiotów reintegracyjnych z JST, w którym udział wzięły przedstawicielki PES aktywnie współpracujących z samorządami: Mirosława Bedryło, kierownik WTZ w Bielance, Karolina Ledzińska, Prezes Spółdzielni Socjalnej „Opoka” w Kluczach, Barbara Miąsko, Prezes Spółdzielni Socjalna „Przystań” w Raciechowicach oraz Ewa Tutaj, kierownik ZAZ „Słoneczne Wzgórze” w Tarnowie.

Drugi dzień konferencji zdominowany został przez problematykę rozwoju współpracy samorządu, warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej oraz przedsiębiorstw społecznych w kontekście zachodzących obecnie zmian systemowych. Szczegóły wdrażanych przez władze centralne reform w systemie wsparcia osób niepełnosprawnych przedstawił Mirosław Przewoźnik – Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Następnie uczestnicy spotkania mieli okazję do wyrażenia swych wątpliwości oraz dyskusji w tym obszarze. Kolejnym punktem programu była prezentacja Przemysława Piechockiego, reprezentującego Krajowy Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej, dotycząca nowych obszarów i instrumentów współpracy w ramach partnerstw międzysektorowych na poziomie lokalnym. Konferencję zamknęła dyskusja panelowa promująca dobre praktyki współpracy z udziałem przedstawicielki Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Agnieszki Sroki, Urszuli Potoniec-Mędoń ze Stowarzyszenia Rodziców Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych "Promyk" w Gostwicy oraz Marty Śliwińskiej - przedstawicielki Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” w Krakowie.

W konferencji „Lokalny system wsparcia osób niepełnosprawnych w świetle nowych rozwiązań legislacyjnych” udział wzięło w sumie blisko 90 osób, przedstawicieli małopolskich podmiotów reintegracyjnych, przedsiębiorstw społecznych oraz instytucji administracji publicznej, w tym samorządowej.

Wydarzenie było elementem projektu pn. „Małopolski Ośrodek Koordynacji Ekonomii Społecznej” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach RPO WM 2014-2020.

Udostępnij stronę