Nabór Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w formie finansowej dla nowo utworzonych przedsiębiorstw społecznych, które zostały założone w ramach projektu "Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki"

Dodane: 2.02.2018

Informujemy, że od 12.02.2018 rozpoczynamy CIĄGŁY nabór

Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w formie finansowej

dla nowo utworzonych przedsiębiorstw społecznych, które zostały założone w ramach projektu "Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki"

W ramach Działania 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego w formie finansowej i merytorycznej wraz z kompletem załączników należy składać w  godzinach od 8.00 do 14.00 w.:

  • Inkubatorze Ekonomii Społecznej, ul. Nawojowska 4, Nowy Sącz

lub

  • Biurze Lidera w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5,

 

Dokumenty należy złożyć w 2 egzemplarzach.

 

Ważne wskazówki:

  1. Wniosek i wszystkie załączniki powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującymi wzorami ogłoszonymi na stronie www.es.malopolska.pl oraz www.mowes.tozch.edu.pl
  2. Wnioskodawca przedkłada 2 jednobrzmiące komplety dokumentów (2 oryginały lub oryginał i uwierzytelniona kopia).
  3. Każdy egzemplarz wniosku o przyznanie środków finansowych (oryginał i kopia) wraz z załącznikami musi być spięty w odrębny, kompletny dokument.
  4. Wszystkie pola wyżej wymienionej dokumentacji, powinny być uzupełnione, nie dopuszcza się pozostawiania pustych pól.
  5. Niedopuszczalna jest ingerencja w treść składanych załączników poprzez usuwanie w nich zawartych zapisów bądź tworzenie dodatkowych pól nieprzewidzianych we wzorach dokumentacji. 
  6. Wniosek wraz z załącznikami muszą mieć ponumerowane strony.
  7. Kopie dokumentów załączonych do wniosku muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę poprzez opatrzenie każdej strony kopii dokumentów klauzulą „Za zgodność z oryginałem”, aktualną datą oraz własnoręcznym podpisem Wnioskodawcy (dopuszcza się również zapis „Za zgodność z oryginałem od strony … do strony …” wraz z aktualną datą oraz własnoręcznym podpisem Wnioskodawcy na pierwszej stronie).
  8. Dokumentacja złożona przez Wnioskodawcę nie podlega zwrotowi.

 

Szczegółowa procedura naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego i merytorycznego znajduje się w niżej załączonym Regulaminie.

 

Dokumentacja:

Udostępnij stronę