Konsultacje społeczne KPRES

Kategoria: Aktualności Dodane: 3.07.2018

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje o rozpoczęciu konsultacji publicznych projektu Uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu pod nazwą Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej wraz z uzasadnieniem oraz załącznikiem tj. Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2014-2023. Ekonomia Solidarności Społecznej (KPRES).

KPRES jest programem rozwoju, który wyznacza kluczowe kierunki polityki publicznej na rzecz ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych. Aktualizacja KPRES wynika przede wszystkim z nowych kierunków polityk publicznych wyznaczonych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w szczególności w zakresie: zwiększenia efektywności działań na rzecz tworzenia miejsc pracy, reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, jak również rozwoju usług społecznych użyteczności publicznej i zadań publicznych w zakresie rozwoju lokalnego. Prowadzone w Ministerstwie prace nad aktualizacją KPRES toczyły się w szczególności na forum Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, będącego organem pomocniczym Ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego.


Termin zgłaszania uwag mija 23 lipca br.

Konsultowane dokumenty oraz formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie:

http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/index.php?document=4070

Źródło: Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej MRPiPS.

Udostępnij stronę